Ford elektrikli awtoulaglary çykarmagyň hatyrasyna ýene üç modelini önümçilikden aýrar

  • 31.08.2023 11:47
  • 6652
Ford elektrikli awtoulaglary çykarmagyň hatyrasyna ýene üç modelini önümçilikden aýrar

Ford konserni ýene üç model - Escape we Edge krossowerleri, şeýle hem Transit Connect awtoulagy bilen hoşlaşmaga taýynlanýar. Automotive News-iň ýazmagyna görä, şeýle etmek bilen, konsern elektrikli ulaglaryň önümçiligini giňeltmek üçin serişde we önümçilik kuwwatyny boşatmak isleýär. Şol bir wagtyň özünde, Ford elektrik çekişine geçmek bilen uly ýitgiler çekmegini dowam etdirýär.

Ford ýene Model e elektrik bölüminiň 2023-nji ýylda getirjek ýitgilerini gaýtadan hasaplady. Mart aýynda olaryň bahasy 3 milliard dollar diýlip çaklanyldy, täze çaklama onuň üstüne ýene 4,5 milliard dollar goşdy. Mundan başga-da, önümçilik meýilnamalaryna täzeden seredildi. Bu konserniň önümçiliginiň  indiki ýyldan başlap ýylda 400 000 elektrik awtoulagynyň derejesine ýetmegine garaşylýar, ýöne indi möhlet biraz yza süýşürildi.
Şeýle-de bolsa, Ford elektrik bölüminiň girdeji gazanyp başlamagyna garaşýar - eýýäm 2026-njy ýylda girdejisi 8% bolmaly. Bu önümçilikde we bölekleýin satuwda arzan elektrik awtoulaglarynyň täze nesliniň hasabyna gazanylar. Ford, meselem, batareýa bilen işleýän pikapyň we uly krossoweriň üstünde işleýär.
Häzirki modeller barada aýdylanda bolsa, Oakwilledäki zawodynda kuwwatyny boşatmak üçin Ford Edge-i çykarmak bes ediler. Eýýäm geljek ýyldan başlap Transit Connect ABŞ-yň bazaryny terk eder - onuň ornuny döwrebaplaşdyrylan elektrik ulagy alar. Ford -yň Escape -iň täze neslini ösdürmek niýeti ýok.


26.09.2023 10:30
10221

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

22.09.2023 14:27
4213

Awgust aýynda ÝB-de satylan täze awtoulaglaryň 20%-den gowragy elektrik awtoulaglary boldy

Awgust aýynda ÝB ýurtlarynda 165 165 elektromobil satyldy. Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň (ACEA) maglumatlaryna görä, bu geçen ýylyň awgust aýy bilen deňeşdirilende, 118,1% köpdür. Ilkinji...

21.09.2023 22:34
9818

Volvo 2024-nji ýylda dizel awtoulaglaryny öndürmegini bes eder

Volvo Cars kompaniýasy ähli dizel hereketlendirijili awtoulaglaryň önümçiligini bes etmekçidigini resmi taýdan yglan etdi. Nýu-Ýorkda geçirilen Howa hepdeliginiň çäginde öndüriji iň soňky ulagyň 2024-nji ýylyň...

19.09.2023 21:40
18524

Täze elektrikli awtoulag bir zarýad bilen geçýän aralygy boýunça dünýä rekordyny täzeledi

Mýunheniň Tehniki uniwersitetiniň talyplarynyň topary elektrik ulagyny (EV) bir zarýadda uzak aralyga sürmekde täze rekord goýdy. Muc22 diýlip atlandyrylýan ykjam kupe Mýunheniň howa menzilinde geçirilen alty günlük...