Makgregor dekabrda Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi

  • 29.08.2023 17:00
  • 27652
Makgregor dekabrda Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi

Garyşyk söweş sungaty (MMA) boýunça irlandiýaly söweşiji Konor Makgregor 2023-nji ýylyň dekabrynda amerikaly Maýkl Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi. Bu barada türgen «X» (öňki Twitter) sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy.

Makgregor «UFC 296-nyň» esasy wakasy hökmünde Çendler bilen söweşini görkezýän «UFC Fight Pass-dan» skrinşot paýlaşdy. «UFC 296» ýaryşyny 17-nji dekabrda Las-Wegasda geçirmek meýilleşdirilýär.
21-nji awgustda 35 ýaşly irlandiýaly türgen 2023-nji ýylyň dekabrynda özüne söweşmegiň gadagan edilendiginden şikaýat etdi. Makgregor: «Munuň nähili şikes bolandygyny göz öňüne getiriň – men özümi ýaşamakdan üçin serişdelerden mahrum edilýän ýaly duýýaryn» diýip belledi. Ol söweş meýdançasyna çykmagyny kimiň gadagan edendigini aýtmady, bu ýerde gürrüň Amerikanyň dopinge garşy agentligi (USADA) hakynda gidýän bolmagy ähtimal. Irlandiýaly söweşiji Dastin Porýe bilen soňky söweşinde şikes alandan soň barlagda ýaramaz netije görkezdi. USADA-nyň düzgünlerine görä, Makgregor ýaryşa gaýdyp barmazdan ozal azyndan alty aý barlag döwründe bolmaly.
Makgregor UFC-niň ýeňil we ýarymýeňil agram derejesinde öňki çempionydyr. Irlandiýaly söweşijiniň 22 ýeňşi we alty ýeňlişi bar. 37 ýaşly Çendler bolsa professional karýerasynda 23 ýeňiş gazanyp, we 8 gezek ýeňildi.


14.06.2024 22:26
24278

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
27902

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11787

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
22104

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...