Türkmenistan Özbegistana gaz ibermek boýunça täze şertnama baglaşmagy ylalaşdy

  • 25.08.2023 17:13
  • 8821
Türkmenistan Özbegistana gaz ibermek boýunça täze şertnama baglaşmagy ylalaşdy

Türkmenistan we Özbegistan türkmen tebigy gazyny Özbegistana ibermek barada täze şertnama baglaşmak barada ylalaşdylar. Bu barada 24-nji awgustda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanow bilen Özbegistan Respublikasynyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň energetika ministri Ž.Mirzamahmudowyň arasynda geçirilen duşuşykda bellenildi diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigine üns çekildi. Şunda ýangyç-energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlyga möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, taraplar duşuşygyň dowamynda bu ugurdaky gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine garadylar.
Şeýle hem duşuşygyň barşynda energetika ulgamynda dürli derejede ozal gazanylan ylalaşyklary we şertnamalary ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada pikir alşyldy.
Duşuşygyň dowamynda ägirt uly uglewodorod serişdelerine eýe bolan Türkmenistanyň energiýa serişdeleriniň köp ugurlar boýunça dünýä döwletlerine, ilkinji nobatda bolsa, goňşy ýurtlara ibermek işini işjeňleşdirmek barada hem aýratyn durlup geçildi.
Özbegistan Respublikasynyň energetika ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary bilen hem duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň anyk ugurlaryny kesgitlediler. Taraplar bilelikdäki iri düzümleýin, şol sanda energetika geçelgelerini gurmak taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigini nygtadylar.


22.09.2023 15:38
4811

Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny artdyrdy

Türkmenistan Hytaýa turbogeçirijiler arkaly gaz eksport etmekde birinji orny saklaýar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük edarasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Orient habar berýär. Şu ýylyň ýanwar...

17.09.2023 12:47
8774

ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň iň uly eksportçysy boldy

ABŞ-nyň Energetika maglumatlary agentliginiň habaryna görä, şu ýylyň birinji ýarymynda ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) eksport möçberi boýunça lider adyny aldy. Amerikan STG-niň, aýratynam, Ýewropa eksporty...

01.09.2023 07:55
29823

Serdar Berdimuhamedow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygyny çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Merdan Rozyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Gurbangeldi Garlyýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti...

26.08.2023 17:14
9646

Oktýabrda Pakistanyň Hökümeti bilen TOPH boýunça ylalaşyk baglanyşmak meýilleşdirilýär

Penşenbe güni Yslamabatda energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Muhammet Aly bilen Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamowyň arasynda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan...