Asmanexpress-den 10 minutda gelýän 19 litrlik agyz suwuny sargyt etmekden sizi näme saklaýar?

  • 25.08.2023 14:51
  • 41876
Asmanexpress-den 10 minutda gelýän 19 litrlik agyz suwuny sargyt etmekden sizi näme saklaýar?

10 minutda öýüňize eltilýän 19 litrlik Arassa Asman agyz suwuny sargyt etmekden SIZI NÄME SAKLAÝAR?
Suwuň tagamyna bolan şübhemi ýa eltip bermegiň wagtymy?
ASMANEXPRESS bu şübheleriňizi aradan aýyrmaga synanyşar.

Asmanexpress-iň Arassa Asman bölüminden gündelik sarp edýän arassalanan agyz suwumyzy sargyt edip bolýar. Elbetde, her bir adamda öwrenişen hyzmatyndan başgasyna geçmekde birnäçe soraglar ýüze çykyp biler. Emma täze hyzmatyň peýdasy köp boljak bolsa, ony näme üçin barlap görmeli däl?
Asmanexpress-iň hödürleýän hyzmatlarynyň ählisi, ilkinji nobatda, müşderileriniň durmuşyny ýeňilleşdirmegi maksat edinýär. 10 minutda arassalanan agyz suwuny eltip berýän Arassa Asman bölümi hem şu maksat bilen hereket edýär.
Arassa Asman suwuna geçmelimi ýa-da öňki sargyt edip ýören suw getirijiňde galmalymy diýip ikirjiňlenýänler üçin bolsa, Asmanexpress bu hyzmaty 10 GÜNLÜK BARLAP GÖRMEGI teklip edýär. 10 günüň dowamynda Siz hyzmaty, suwuň tagamyny we ýokary hilini barlap görüp bilersiňiz. Göwnüňizden tursa, Arassa Asman bilen dowam edip bilersiňiz. Arassa Asman suwy çüliniň ýerasty süýji suwy. Tagamynam barlap görüp bilersiňiz.    He
m-de suwy arkaýynçylykda işden soň hem sargyt edip bolýar. 

Asmanexpress hyzmatynyň we harydynyň hiline aýratyn üns berýär, adamlara açyk hem dogruçyl hyzmaty kepillendirýär.
Arassa Asman ÄHLI SUW GAPLARYNY ÇALYŞÝANDYGYNY ýatladýar. Asmanexpress ähli sargytlary gapyňyza çenli eltip berýär. Köp jaň edip, müşderini bimaza edip duranok.
Sargyt edeniňizde başga öndürijiniň suw gabyny çalyşmak MUGT ýerine ýetirilýär. «Asmanexpress-den» sargyt eden suwuňyzyň biriniň bahasy – 15 manat, ikisiniň bahasy 28 manat.

«Asmanmega» bölümi arkaly sargyt eden suwuňyzyň biriniň bahasy – 14 manat.
Eger siz ilkinji gezek suw gaby bilen bilelikde sargyt edýän bolsaňyz biriniň bahasy – 125 manat, ikisiniň bahasy – 250 manat, üçüsiniň bahasy – 375 manat möçberinde bolar.
«Arassa Asman» hyzmaty arkaly ilkinji gezek üçin 15 manat töläp, 10 gün möhlet bilen synag edip bilersiňiz. Soňky synag sargytlarynyň bahasy 20 manat.
Asmanexpress sargydyňyzy 10 minutda getirer, özem eltip bermek hyzmaty her gün 07:30-dan 23:00-a çenli dowam edýär.

Asmanexpress – Siziň hyzmatyňyzda!
Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin:
+99361282393;
+99364755997.
Saýt: asmanexpress.com
Elektron poçta: info.asmanexpress@gmail.com

21.06.2024 15:58
11048

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30225

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26998

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20611

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...