Asmanexpress-den 10 minutda gelýän 19 litrlik agyz suwuny sargyt etmekden sizi näme saklaýar?

  • 25.08.2023 14:51
  • 41436
Asmanexpress-den 10 minutda gelýän 19 litrlik agyz suwuny sargyt etmekden sizi näme saklaýar?

10 minutda öýüňize eltilýän 19 litrlik Arassa Asman agyz suwuny sargyt etmekden SIZI NÄME SAKLAÝAR?
Suwuň tagamyna bolan şübhemi ýa eltip bermegiň wagtymy?
ASMANEXPRESS bu şübheleriňizi aradan aýyrmaga synanyşar.

Asmanexpress-iň Arassa Asman bölüminden gündelik sarp edýän arassalanan agyz suwumyzy sargyt edip bolýar. Elbetde, her bir adamda öwrenişen hyzmatyndan başgasyna geçmekde birnäçe soraglar ýüze çykyp biler. Emma täze hyzmatyň peýdasy köp boljak bolsa, ony näme üçin barlap görmeli däl?
Asmanexpress-iň hödürleýän hyzmatlarynyň ählisi, ilkinji nobatda, müşderileriniň durmuşyny ýeňilleşdirmegi maksat edinýär. 10 minutda arassalanan agyz suwuny eltip berýän Arassa Asman bölümi hem şu maksat bilen hereket edýär.
Arassa Asman suwuna geçmelimi ýa-da öňki sargyt edip ýören suw getirijiňde galmalymy diýip ikirjiňlenýänler üçin bolsa, Asmanexpress bu hyzmaty 10 GÜNLÜK BARLAP GÖRMEGI teklip edýär. 10 günüň dowamynda Siz hyzmaty, suwuň tagamyny we ýokary hilini barlap görüp bilersiňiz. Göwnüňizden tursa, Arassa Asman bilen dowam edip bilersiňiz. Arassa Asman suwy çüliniň ýerasty süýji suwy. Tagamynam barlap görüp bilersiňiz.    He
m-de suwy arkaýynçylykda işden soň hem sargyt edip bolýar. 

Asmanexpress hyzmatynyň we harydynyň hiline aýratyn üns berýär, adamlara açyk hem dogruçyl hyzmaty kepillendirýär.
Arassa Asman ÄHLI SUW GAPLARYNY ÇALYŞÝANDYGYNY ýatladýar. Asmanexpress ähli sargytlary gapyňyza çenli eltip berýär. Köp jaň edip, müşderini bimaza edip duranok.
Sargyt edeniňizde başga öndürijiniň suw gabyny çalyşmak MUGT ýerine ýetirilýär. «Asmanexpress-den» sargyt eden suwuňyzyň biriniň bahasy – 15 manat, ikisiniň bahasy 28 manat.

«Asmanmega» bölümi arkaly sargyt eden suwuňyzyň biriniň bahasy – 14 manat.
Eger siz ilkinji gezek suw gaby bilen bilelikde sargyt edýän bolsaňyz biriniň bahasy – 125 manat, ikisiniň bahasy – 250 manat, üçüsiniň bahasy – 375 manat möçberinde bolar.
«Arassa Asman» hyzmaty arkaly ilkinji gezek üçin 15 manat töläp, 10 gün möhlet bilen synag edip bilersiňiz. Soňky synag sargytlarynyň bahasy 20 manat.
Asmanexpress sargydyňyzy 10 minutda getirer, özem eltip bermek hyzmaty her gün 07:30-dan 23:00-a çenli dowam edýär.

Asmanexpress – Siziň hyzmatyňyzda!
Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin:
+99361282393;
+99364755997.
Saýt: asmanexpress.com
Elektron poçta: info.asmanexpress@gmail.com

düýn 15:42
12917

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
12163

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11912

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
81161

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...