Yrak Türkmenistandan gaz almak barada başlangyç ylalaşyk gazandy

  • 24.08.2023 19:05
  • 8923
Yrak Türkmenistandan gaz almak barada başlangyç ylalaşyk gazandy

Yrak elektrik stansiýalaryny işletmek üçin Türkmenistandan gaz import etmek barada başlangyç ylalaşygy gazandy.

Yragyň nebit ministriniň orunbasary Ezzat Saberiň sözlerine görä, iki ýurduň arasyndaky ylalaşyk Aşgabatda nebit we elektrik energiýasy ministrlikleriniň wekiliýetiniň, Yragyň beýleki resmi adamlarynyň we Türkmenistanyň gaz pudagynyň işgärleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerden soň gazanyldy diýip, ORIENT ýetirýär.
Yragyň INA resmi habarlar gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda Sabir gutarnykly şertnama 2023-nji ýylyň ahyryna çenli gol çekiljekdigini aýtdy.

Sabir: "Ýylyň ahyryna çenli gol çekiljek şertnama Türkmenistan tarapyndan Yraga iberiljek gazyň mukdaryny kesgitlär" - diýdi.

Bu maksat bilen taýýarlanylýan hyzmatdaşlyk memorandumyna laýyklykda, elektrik stansiýalarynyň zerurlyklarynyň bir bölegini kanagatlandyrmak üçin köp mukdarda gaz import etmek barada ylalaşyk gazanylandygyny we şu ýylyň ahyryna çenli memoranduma gol çekiler diýip umyt bildirýändigini we onuň iki ýurduň arasynda kabul ediljek teklip edilýän göwrümleri we mehanizmleri öz içine aljakdygyny aýtdy.
Saber bu şertnamany sebitde we dünýäde iň möhüm gaz öndürýän ýurtlardan biri bolan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň gözýetimini giňeltmekde uly ädim diýip atlandyrdy.


22.09.2023 15:38
4811

Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny artdyrdy

Türkmenistan Hytaýa turbogeçirijiler arkaly gaz eksport etmekde birinji orny saklaýar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük edarasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Orient habar berýär. Şu ýylyň ýanwar...

17.09.2023 12:47
8774

ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň iň uly eksportçysy boldy

ABŞ-nyň Energetika maglumatlary agentliginiň habaryna görä, şu ýylyň birinji ýarymynda ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) eksport möçberi boýunça lider adyny aldy. Amerikan STG-niň, aýratynam, Ýewropa eksporty...

01.09.2023 07:55
29823

Serdar Berdimuhamedow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygyny çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Merdan Rozyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Gurbangeldi Garlyýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti...

26.08.2023 17:14
9646

Oktýabrda Pakistanyň Hökümeti bilen TOPH boýunça ylalaşyk baglanyşmak meýilleşdirilýär

Penşenbe güni Yslamabatda energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Muhammet Aly bilen Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamowyň arasynda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan...