Yrak Türkmenistandan gaz almak barada başlangyç ylalaşyk gazandy

  • 24.08.2023 19:05
  • 9317
Yrak Türkmenistandan gaz almak barada başlangyç ylalaşyk gazandy

Yrak elektrik stansiýalaryny işletmek üçin Türkmenistandan gaz import etmek barada başlangyç ylalaşygy gazandy.

Yragyň nebit ministriniň orunbasary Ezzat Saberiň sözlerine görä, iki ýurduň arasyndaky ylalaşyk Aşgabatda nebit we elektrik energiýasy ministrlikleriniň wekiliýetiniň, Yragyň beýleki resmi adamlarynyň we Türkmenistanyň gaz pudagynyň işgärleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerden soň gazanyldy diýip, ORIENT ýetirýär.
Yragyň INA resmi habarlar gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda Sabir gutarnykly şertnama 2023-nji ýylyň ahyryna çenli gol çekiljekdigini aýtdy.

Sabir: "Ýylyň ahyryna çenli gol çekiljek şertnama Türkmenistan tarapyndan Yraga iberiljek gazyň mukdaryny kesgitlär" - diýdi.

Bu maksat bilen taýýarlanylýan hyzmatdaşlyk memorandumyna laýyklykda, elektrik stansiýalarynyň zerurlyklarynyň bir bölegini kanagatlandyrmak üçin köp mukdarda gaz import etmek barada ylalaşyk gazanylandygyny we şu ýylyň ahyryna çenli memoranduma gol çekiler diýip umyt bildirýändigini we onuň iki ýurduň arasynda kabul ediljek teklip edilýän göwrümleri we mehanizmleri öz içine aljakdygyny aýtdy.
Saber bu şertnamany sebitde we dünýäde iň möhüm gaz öndürýän ýurtlardan biri bolan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň gözýetimini giňeltmekde uly ädim diýip atlandyrdy.


07.06.2024 16:21
4531

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika...

07.06.2024 12:03
8113

SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdi

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, "Nebit-Gaz" elektron neşiri Azertag...

07.06.2024 11:30
4609

Günorta Koreýada ýurdy 29 ýyllap gaz bilen üpjün edip biljek ýatak tapyldy

Günorta Koreýa Ýapon deňzinde uly nebit we gaz ýatagyny tapdy. Bu barada ýurduň prezidenti Ýun Sok Ýol mälim etdi diýip, Yonhap-a salgylanýan RBK habar berýär. Seulyň 260 km günorta-gündogaryndaky Ýonil aýlagynda...

06.06.2024 13:20
1193

Aşgabatda energetika boýunça TESC-2024 halkara ylmy-amaly maslahaty geçirilýär

5-nji iýunda «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly iki günlük halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady. Maslahat «Türkmengaz»...