II çärýekde Adidas-yň arassa girdejisi 3,5 esse azaldy

  • 05.08.2023 11:50
  • 3418
II çärýekde Adidas-yň arassa girdejisi 3,5 esse azaldy

Sport harytlaryny öndüriji Adidas AG 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini bir ýyl ozalky 294 mln ýewrodan 84 mln ýewro çenli azaltdy. Bu barada kompaniýanyň hasabatynda aýdylýar diýip, interfax.ru habar berýär.

Kompaniýanyň çärýek girdejisi ýyllyk aňlatmasynda 5%, 5,34 mlrd ýewro çenli azaldy. EMEA sebitinde (Ýewropa, Ýakyn Gündogar we Afrika) girdeji 4,8% (walýuta hümmetiniň üýtgemelerini hasaba almazdan 0,8%) azalyp, 1,98 mlrd ýewro boldy.
Demirgazyk Amerikada görkeziji 18,1% (16,4%), 1,4 mlrd ýewro çenli pese gaçdy, Hytaýda (Gonkong we Taýwan bilen birlikde) 6,5% (16,4%), 766 mln ýewro çenli ýokarlandy.
Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde satuw üýtgemedi diýen ýaly (7% ýokarlandy), ol 550 mln ýewro boldy, Latyn Amerikasynda bolsa 16,4% (29,8%), 596 mln ýewro çenli ýokarlandy.
Kompaniýanyň operasion girdejisi aprel – iýun aýlarynda bir ýyl ozalky 392 mln ýewrodan 176 mln ýewro çenli azaldy.
2023-nji ýylda Adidas girdejiniň, walýuta hümmetiniň üýtgemegini hasaba almazdan, 4-6% peselmegine garaşýar. Operasion ýitginiň bolsa 450 mln ýewro bolmagyna garaşylýar.


13.05.2023 10:58
14152

Adidas Yeezy brendiniň galan harytlaryny satar we serişdeleri haýyr-sahawata gönükdirer

Dünýäde ikinji uly sport harytlaryny öndüriji bolan Germaniýanyň Adidas AG kompaniýasy Yeezy brendiniň galan ätiýaçdaky krossowkalaryny satmagy we alnan serişdeleri haýyr-sahawata gönükdirmegi meýilleşdirýär. Bu...

13.11.2022 12:13
3593

Adidas çärýek girdejisini üç esse azaltdy

Dünýäde sport harytlaryny öndürmek boýunça ikinji orunda durýan Adidas AG 2022-nji ýylyň iýul – sentýabr aýlarynda girdejiniň ýokarlanandygyna garamazdan, arassa girdejisini tas üç esse azaltdy. Bu barada interfax...

23.08.2022 14:39
9208

Adidas-yň baş ýerine ýetiriji müdiri 2023-nji ýylda wezipesinden gider

Ululygy boýunça dünýäde ikinji sport harytlaryny öndüriji Adidas AG baş ýerine ýetiriji müdirini üýtgeder diýip, interfax.ru belleýär. Häzirki CEO Kasper Rorsted 2023-nji ýylda, Adidas onuň işini dowam etdirijini...

14.02.2022 17:34
5911

Adidas kompaniýasy Kurt Zuma bilen şertnamany ýatyrdy

“West Hemiň” goragçysy Kurt Zuma Adidas kompaniýasy bilen hemaýatkärlik şertnamasyny ýitirdi. “Biz derňewlerimizi tamamladyk we indi Kurt Zumanyň Adidas bilen şertnama boýunça işleýän türgen däldigini tassyklap...