19-njy iýunda Günüň üstünde iki sany güýçli partlama bolup geçdi

  • 20.06.2023 17:04
  • 36828
19-njy iýunda Günüň üstünde iki sany güýçli partlama bolup geçdi

Amaly geofizika institutynyň Geliogeofiziki gullugynyň habaryna görä, duşenbe güni Günüň üstünde iki sany güýçli partlama ýüze çykdy, şol sebäpli gysga tolkunly radio aragatnaşygy bölekleýin kesildi.

"19-njy iýunda moskwa wagty bilen sagat 06:37-de 21 minutlyk M1.4 (S12E89) alawy, moskwa wagty bilen 15:14-de 12 minutlyk M1.1 (S12E81) alawy rentgen aralygynda hasaba alyndy. Alawlar HF radio aragatnaşygynyň bozulmagy bilen utgaşdy" diýlip habarda aýdylýar.

Kosmos howa gözegçiligine görä, R5 aşa we R1 gowşak bolan bäş derejeli şkalada Gün rentgen şöhleleriniň ýarylmagy Ýeriň ionosferasyna täsiri häzirki wagtda R1 derejesinde bolup, pes ýygylykly radio aragatnaşygynyň bozulmagy gämileriň we uçarlaryň ýerleşýän ýerini kesgitlemekde täsirini ýetirýär.
Şu ýylyň aprel aýynda Günüň iň güýçli M1.7 / 2N klasly, sekuntda 1100 kilometr tizlik bilen Ýere tarap koronal massany zyňmagy, Ýerde iň güýçli we iň uzyn magnit tupanynyň ýüze çykmagyna sebäp boldy.

01.12.2023 14:26
14046

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

09.11.2023 22:17
21693

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...

06.11.2023 00:06
31756

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41358

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...