Kolumbiýada awiaheläkçilikden 40 gün soňra dört çaga diri tapyldy

  • 11.06.2023 04:01
  • 51810
Kolumbiýada awiaheläkçilikden 40 gün soňra dört çaga diri tapyldy

Kolumbiýanyň jeňňelliklerinde 40 gün mundan ozal uçar heläkçiliginden soň ýitirim bolan dört çaga diri tapyldy diýip, ýurduň Prezidenti Gustawo Petro Twitter sahypasynda habar berdi.

«Tutuş ýurt üçin bagt! Kolumbiýa jeňňeliklerinde 40 gün mundan ozal ýitirip bolan dört çaga diri bolup çykdy» - diýip Petro ýazypdyr.

Petro şeýle hem çagalary tapan harbylaryň hem suratyny neşir edipdir. Çagalaryň hemmesi bir-biri bilen dogan, iň kiçisi bir ýaşa ýetmedik, beýlekileri — dört, dokuz we 13 ýaşynda düiüip, El Pais habar berýär.
1-nji maýda üç sany uly ýaşly we çagalar bolan Cessna 206 uçary Braziliýanyň Ararakuara şäherinden Kolumbiýanyň San-Hose-del-Gua şäherine uçupdyr.
Uçuş wagtynda uçaryň hereketlendirijisi togtaýar. Uçarman uçar Apaporis derýasyndan uzak bolmadyk ýerde ýere gaçmanka dispetçerleri näsazlyk hakynda habar berip ýetişipdir.


09.11.2023 22:17
21448

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...

06.11.2023 00:06
31512

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41125

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26032

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...