Beýik Britaniýada ilkinji sürüjisiz awtobus ýolagçylary gatnadyp başlady

  • 18.05.2023 12:22
  • 22056
Beýik Britaniýada ilkinji sürüjisiz awtobus ýolagçylary gatnadyp başlady

Beýik Britaniýada Stagecoach sürüjisiz awtobuslary ýola çykdylar. Olar Şotlandiýanyň paýtagty Edinburg bilen Faýf okrugynyň arasynda ýolagçylary gatnadarlar. Kompaniýa sürüjisiz awtobuslary CAVForth maksatnamasynyň çäklerinde 2025-nji ýyla çenli synagdan geçirer diýip, incrussia.ru habar berýär.

Awtobuslar sürüjisiz diýlip atlandyrylsa-da, salonda iki adamdan ybarat ekipaž bolýar. Birinji işgär ulag serişdesini gözegçilikde saklaýar, ikinjisi – kapitan – müşderilere hyzmat edip, petek satýar. Işläp düzüjileriň meýilnamasy boýunça, awtonom transport ýol howpsuzlygyny ýokarlandyryp, ulag serişdeleriniň könelmegini azaltmaly.

“Biz Şotlandiýanyň gündogarynda sürüjisiz awtobuslaryň ilkinji tapgyryny işe girizmäge şat bolduk” – diýip, Stagecoach UK-nyň dolandyryjy müdiri Karla Stokton aýtdy. Ol sürüjisiz marşrutlaryň işe girizilmeginiň jemgyýetçilik transportynyň ösüşinde täze tapgyrdygyny sözüniň üstüne goşdy.

Stagecoach şular ýaly bäş awtobusyň hepdede 10 müňe golaý adamy gatnadyp biljekdigini nygtaýar. Ulaglar AB1 diýlip atlandyrylan sistema berk salnan ugur boýunça hereket ederler. Onuň uzynlygy 21 km, ulaglar sagatda 75 km tizlik bilen hereket eder. Bu hökümet tarapyndan pul kömegi bilen goldanylýan ýurtda ilkinji sürüjisiz marşrutdyr.
CAVForth Beýik Britaniýada awtonom ýolagçy awtobus gatnawyny ösdürmek boýunça Şotlandiýanyň gündogarynda synag taslamasydyr. Ol bölekleýin hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýär.


27.06.2024 17:53
11933

Garaguş keseliniň tutgaýlaryna gözegçilik etmek üçin çaganyň beýnisine ilkinji gezek neýrostimulýator oturdyldy

Beýik britaniýaly 13 ýaşyndaky Oran Noulsona dünýäde ilkinji bolup garaguş keseliniň tutgaýlaryna gözegçilik etmek üçin neýrostimulýator goýuldy. Operasiýa Londonyň Greýt-Ormond-strit keselhanasynda edildi diýip...

17.11.2021 23:45
7282

Beýik Britaniýa 2040-njy ýyla çenli kwant hasaplamalarynda lider bolmagy maksat edinýär

Beýik Britaniýa umumy maksatly kwant kompýuterini döretmegi we 2040-njy ýyla çenli kwant hasaplamalarynda dünýä lideri bolmagy maksat edinýär. Bu barada britan hökümetiniň ýolbaşçysy Boris Jonson aýtdy diýip, TASS...

11.07.2024 18:41
5493

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...

11.07.2024 13:27
6066

Xiaomi “garaňky zawody” açdy: robotlar sekuntda bir smartfon öndürýärler

Xiaomi Pekiniň Çanpin sebitinde adam gatnaşmazdan gije-gündiz işlejek täze ýokary tehnologiýaly zawod açdy. Bu barada Gizmochina habar berýär. Kompaniýanyň baş müdiri Leý Szýunyň aýdyşy ýaly, bu “garaňky zawod”...