Tatarystanda 6212 sany türkmen talyby ýokary bilim alýar — Rustam Minnihanow

  • 21.01.2023 08:29
  • 21954
Tatarystanda 6212 sany türkmen talyby ýokary bilim alýar — Rustam Minnihanow

Aşgabada iş saparynyň çäklerinde RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy.

Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Türkmenistana nobatdaky gezek gelip görmek we ýurtda geçirilýän möhüm çärelere, şol sanda Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbüni tutmak çäresine gatnaşmak mümkinçiligine örän şatdygyny aýtdy.
Söhbetdeşligiň barşynda türkmen-tatar gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary barada içgin pikir alyşmalar boldy. Türkmenistanyň Tatarystanyň iri kompaniýalary bilen köpýyllyk özara bähbitli hyzmatdaşlygy bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmagyň aýdyň mysalydyr.
Birnäçe ugurlar, hususan-da, ýangyç-energetika toplumy, ulag, dokma senagaty, oba hojalygy, maşyn we gämigurluşyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlyk köpugurly türkmen-tatar gatnaşyklarynda aýratyn orny eýeleýär.
Tatarystanyň Prezidenti şeýle hem medeniýet, ylym we bilim ulgamlarynda türkmen-tatarystan gatnaşyklarynyň ösdürmegiň wajyplygyny belledi.

«Häzirki wagtda Tatarystanyň ýokary okuw mekdeplerinde 6212 sany türkmen talyby bilim alýar. Bu örän uly san. Biziň uniwersitetlerimiz türkmenistanly talyplaryň yhlaslylygyny belleýärler» - diýip, Minnihanow belledi.


şu gün 07:18
7654

Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasyny ibermek boýunça ylalaşygyň möhleti uzaldylar

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Halkara energetika taslamalary müdiriýetiniň başlygy Myrat Artykow Owganystanyň energetika we suw serişdeleri ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Abdul Latif Mansur bilen...

düýn 23:26
6467

Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy. Täze ylmy edara paýtagtymyzyň Bekrewe köçesiniň ugrunda bina...

düýn 00:15
23943

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

9-njy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman megapolisi bolan Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň...

08.12.2023 22:37
31978

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...