Türkmenistan Aziýanyň parlament assambleýasynyň Antalýadaky mejlisine gatnaşýar

  • 09.01.2023 17:46
  • 10429
Türkmenistan Aziýanyň parlament assambleýasynyň Antalýadaky mejlisine gatnaşýar

Dünýäniň 27 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan parlament wekiliýetleriniň gatnaşmagynda 8-10-njy ýanwar aralygynda Antalýada Aziýanyň parlament assambleýasynyň (APA) XIII plenar sessiýasy geçirilýär diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Sessiýanyň mowzugy — «Üýtgeýän halkara dinamikasynda köptaraplaýynlygy öňe sürmek».
Ara alyp maslahatlaşmalar APA-nyň Baş sekretary Muhammet Reza Majidiniň we türk spikeri Mustafa Şentopyň çykyşlary bilen açyldy.
Umumy mejlisden başga-da, APA-nyň hemişelik komitetleriniň mejlisleri hem geçiriler, onda kararlaryň taslamalaryna serediler we ahyrynda beýannama kabul ediler, bu barada Türkiýäniň Beýik milli ýygnagynyň saýtynda habar berilýär.
Aziýanyň parlament assambleýasy (APA) 2006-njy ýylda Eýranyň Tähran şäherinde geçirilen Aziýanyň parahatçylyk ugrundaky Parlamentler Assosiasiýasynyň (APAM) ýedinji mejlisinde döredildi


şu gün 19:56
31

Türkmenistanyň birža söwdalarynda geçen hepdede 19 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri...

şu gün 03:28
4883

Serdar Berdimuhamedow Emmanuel Makrony Fransiýanyň milli baýramy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makrona we ýurduň ähli halkyna Fransiýa Respublikasynyň milli baýramy — Bastiliýanyň eýelenen güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny,...

şu gün 03:02
24597

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly hereketi ýazgardy

Türkmenistanda ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habar uly howatyrlanma bilen kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda...

şu gün 02:47
5978

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanun taslamalaryny kabul etdi

13-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onuň barşynda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip...