Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

  • 04.12.2022 09:57
  • 20940
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi.

Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň tamamlaýjy tapgyrda dowam edýän gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda geljekde ýerine ýetirilmeli öňde durýan wezipeler kesgitlenildi.
Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary we degişli jogapkär ýolbaşçylar çagyryldy.
Maslahatyň dowamynda Ahal welaýatynyň merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşygynyň jemleýji tapgyrda alnyp barylýandygy bilen baglylykda, bu ugurda guramaçylyk meselelerini hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde, toý-dabaralara besläp geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 00:21
10

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

6-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meseleler boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa oba hojalyk we daşky...

düýn 14:41
3913

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

05.02.2023 22:20
17146

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

05.02.2023 12:26
21611

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...