Hyundai we Kia hereketlendirijilerindäki kemçilik sebäpli 2 mlrd dollary hasapdan aýrar

  • 19.10.2022 14:26
  • 20595
Hyundai we Kia hereketlendirijilerindäki kemçilik sebäpli 2 mlrd dollary hasapdan aýrar

Günorta Koreýanyň Hyundai Motor Co. we Kia Corp. ulag öndürijileri öz öndüren Theta GDI hereketlendirijilerindäki mesele sebäpli ýylyň üçünji çärýeginiň jemleri boýunça jemi 2,9 trln wony (2 mlrd dollary) hasapdan aýrarlar.

Hyundai 1,3 trln wony, Kia bolsa — 1,54 trln wony hasapdan aýrar diýip, kompaniýa habar berýär.
Hasapdan aýrylan pul ulag öndürijiniň çärýeklik operasion girdejisiniň degişlilikde 44% we 66%-i bolup durýar diýip, Bloomberg hasaplaýar.
Hyundai-iň belleýşi ýaly, müşderiler geçen çärýekde ulag öndürijiniň beren ömürlik kepilliginiň çäklerinde öz ulaglaryndaky Theta hereketlendirijisini çalşyp bermegi garaşylyşyndan has ýygy-ýygydan talap edip başladylar.
Hyundai bilen Kia öň hem agzalan hereketlendirijiniň meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolupdylar. 2017-nji ýylda olar ABŞ-da käbir ýagdaýlarda ot almaklyga elten meseleler sebäpli jemi 1,2 mln awtoulagy yzyna çagyrypdylar.

2020-nji ýylda kompaniýalar hereketlendirijiler sebäpli  amerikalylar bilen bolan kazyýet dawasynyň çykdajylary üçin 3,36 trln wony hasapdan aýrypdylar.


05.01.2023 16:18
13905

Hyundai, Kia, BYD we Polestar, awtoulaglarynda wideooýunlar peýda bolar ýaly Nvidia bilen bileleşýärler

Koreýanyň Hyundai-Kia bileleşigi we Polestar kompaniýasy Nvidia kompaniýasy bilen şertnama baglanyşdy. Onuň çäklerinde bu kompaniýalar «bulut» oýun hyzmatyna girip bilerler. Bu agzalan brendleriň ýolagçylaryna...

31.12.2022 15:17
16664

1-nji ýanwardan başlap Hyundai Norwegiýada diňe elektromobilleri satar

1-nji ýanwardan başlap Hyundai-yň Norwegiýa üçin öndürýän ulaglarynyň hatarynda diňe elektrik modeller galar. Koreýalylar soňky üç ýylyň satuw statistikasyna göz aýladylar we bu gelnen karar girdejilerine ýaramaz...

17.11.2022 17:29
13360

Hyundai täze Grandeur-yň häsiýetnamalaryny aýan etdi

Hyundai kompaniýasy Grandeur sedanynyň ýedinji nesliniň häsiýetnamasynyň syrlaryny doly açdy. Günorta Koreýada täze ulagyň bahasy 37,16 mln won-dan başlaýar. Awtoulagyň baza wersiýalary kuwwaty 198 at güýjüne we...

10.11.2022 13:14
8433

Hyundai dünýäde wodorod awtomobilleriň bazarynyň ýaryndan gowragyny eýeleýär

SNE Research-iň maglumatlaryna boýunça dünýäde dokuz aýyň içinde ýangyç elementlerinde işleýän (FCEV) 14,4 müň elektromobil satyldy, bu geçen ýyla garanda 10,1% köpdür. Hyundai Nexo modeliniň zaprawkalaryň aralygyndaky...