Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda Tatarystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

  • 27.09.2022 08:47
  • 7472
Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda Tatarystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

26-njy sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Myhman şu baýramçylyk günlerinde Aşgabada gelip görmek mümkinçiligine örän şatdygyny nygtady.

Döwlet Baştutany Tatarystandaky dostlarymyzyň şatlygymyzy paýlaşmaklarynyň, ýurdumyzyň baş baýramyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaklarynyň örän ýakymlydygyny belledi.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky netijeli döwletara gatnaşyklaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän hem-de ugurlaryň giň gerimini öz içine alýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşyldy. Şunda türkmen hem-de tatar halklaryny taryhyň dowamynda kemala gelen medeni, ruhy gymmatlyklaryň, nesilden-nesle geçip gelýän özboluşly däpleriň umumylygynyň birleşdirýändigi bellenildi.
Söhbetdeşligiň dowamynda nygtalyşy ýaly, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky köpýyllyk gatnaşyklar netijeli özara bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibinde söwda-ykdysady gatnaşyklara möhüm orun berilýär. Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň ugurlary kesgitlenildi, işewür düzümleriň ugry boýunça göni gatnaşyklar depginli ösdürilýär.
Tatarystanyň işewür toparlary geljegi uly türkmen bazaryndaky öz orunlaryny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýärler.


düýn 22:53
11592

Serdar Berdimuhamedow häkimlere howanyň gyzmagy bilen baglylykda zerur çäreleri görmegi tabşyrdy

22-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly iş maslahatyny geçirdi. Sanly ulgam arkaly iş maslahatyna obasenagat...

20.04.2024 20:10
19275

“Russiýanyň demir ýollary” Türkmenistana demir ýollary elektrikleşdirmekde ýardam etmäge taýýar

“Russiýanyň demir ýollary” (RŽD) Türkmenistanyň demir ýollarynyň elektrikleşdirilmegine ýardam etmäge taýýar. Bu barada “RŽD” AGPJ-niň baş müdiriniň orunbasary Wýaçeslaw Pawlowskiniň sözlerine salgylanyp, TASS...

20.04.2024 12:55
11859

Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň täze edara binasyny gurmak meýilleşdirilýär

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

20.04.2024 12:47
12939

Serdar Berdimuhamedow Ýeňiş güni bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy

Türkmenistanda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygyna taýýarlyk görülýär. Bu sene mynasybetli  Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyndan weteranlara gymmat bahaly sowgatlar...