Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda Tatarystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

  • 27.09.2022 08:47
  • 6915
Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda Tatarystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

26-njy sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Myhman şu baýramçylyk günlerinde Aşgabada gelip görmek mümkinçiligine örän şatdygyny nygtady.

Döwlet Baştutany Tatarystandaky dostlarymyzyň şatlygymyzy paýlaşmaklarynyň, ýurdumyzyň baş baýramyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaklarynyň örän ýakymlydygyny belledi.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky netijeli döwletara gatnaşyklaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän hem-de ugurlaryň giň gerimini öz içine alýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşyldy. Şunda türkmen hem-de tatar halklaryny taryhyň dowamynda kemala gelen medeni, ruhy gymmatlyklaryň, nesilden-nesle geçip gelýän özboluşly däpleriň umumylygynyň birleşdirýändigi bellenildi.
Söhbetdeşligiň dowamynda nygtalyşy ýaly, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky köpýyllyk gatnaşyklar netijeli özara bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibinde söwda-ykdysady gatnaşyklara möhüm orun berilýär. Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň ugurlary kesgitlenildi, işewür düzümleriň ugry boýunça göni gatnaşyklar depginli ösdürilýär.
Tatarystanyň işewür toparlary geljegi uly türkmen bazaryndaky öz orunlaryny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýärler.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13137

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...