Şawkat Mirziýoýew: “Serdar Berdimuhamedowy asylly ogul, halkyň ynamyny gazanan Lider hökmünde tanaýarys”

  • 22.09.2022 10:49
  • 16444
Şawkat Mirziýoýew: “Serdar Berdimuhamedowy asylly ogul, halkyň ynamyny gazanan Lider hökmünde tanaýarys”

Prezident Serdar Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli gutlap, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew: “Sizi asylly ogul, dostlukly türkmen halkynyň beýik ynamyna, hormatyna mynasyp hakyky Lider hökmünde gowy tanaýarys we hormat goýýarys. Türkmenistanyň Baştutany hökmünde Siziň öňe sürýän sebit hem-de ählumumy ähmiýetli başlangyçlaryňyzyň dünýä bileleşigi tarapyndan giňden goldanylýandygy aýratyn kanagatlanma duýgusyny döredýär” diýip, öz hatynda belleýär.

Şu ýylyň iýul aýynda ýurdumyza amala aşyran döwlet saparyňyzy we Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň çäklerinde geçiren gepleşiklerimizi ýakymly duýgular bilen ýatlaýaryn. Biz bilelikdäki tutanýerli tagallalarymyz hem-de geljekde geçirjek ýokary derejedäki duşuşyklarymyz esasynda soňky ýyllarda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, strategik hyzmatdaşlyk ruhunda barha pugtalanýan yzygiderli gatnaşyklarymyzy has-da ösdürip bileris” diýip, özbek Lideri gutlag hatynda Prezident Serdar Berdimuhamedowa durmuşyndaky unudylmajak şatlykly sene bilen tüýs ýürekden gutlaýar.


08.11.2022 17:04
5886

11-nji noýabrda Samarkantda Türki Döwletleriň Guramasynyň sammiti geçirilýär

11-nji noýabrda Özbegistanyň Samarkant şäherinde Türki Döwletleriň Guramasynyň birinji sammiti geçiriler. Munuň özi guramanyň (Türki geňeş) ady üýtgedilenden soňky geçirilýän ilkinji ýokary derejeli duşuşygy bolar...

05.11.2022 15:38
23808

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek möwsümi başlandy

Şu gün, 5-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji agaç nahalyny oturtmagy bilen Türkmenistanda güýzki bag ekmek möwsümi badalga aldy. Ekologik çäre paýtagtymyzdaky Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan...

05.11.2022 08:49
13595

Türkmenistanda geljek ýylyň şygaryny we nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer M.Mämmedowa Täze ýyla çenli galan wagtyň dowamynda geljek ýylyň iň gowy şygaryny we nyşanyny döretmek boýunça bäsleşigi geçirmegi tabşyrdy. Bu barada anna güni geçirilen...

03.11.2022 13:35
4377

Daşkentdäki Türkmen medeni merkeziniň 20 ýyllygy bellenildi

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde ýerleşýän Türkmen medeni merkeziniň döredilmegine 20 ýyl boldy. Şu mynasybetli guralan çärelere gatnaşmak maksady bilen, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli...