Aşgabada täze taksi awtoulaglarynyň 150-si getirildi

  • 21.09.2022 23:27
  • 34554
Aşgabada täze taksi awtoulaglarynyň 150-si getirildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan​ “Toyota Сorolla” kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 150-si bilen ýetirildi.

Ýolagçylar üçin ýokary howpsuzlyk derejesini hem-de amatly şertleri üpjün etmäge mümkinçilik berýän sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Ýeňil awtoulag taksilerinde bank kartlary arkaly nagt däl görnüşde töleg geçirmek üçin elektron planşetler göz öňünde tutulandyr.
Awtoulaglarda GPS ulgamynyň abzallary oturdylyp, munuň özi awtoulag serişdesiniň islendik wagtda nirede ýerleşýändigini kesgitlemäge, sürüji tarapyndan tizlik derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.​ ​
Täze ýeňil taksi awtoulaglary dünýä ülňülerine laýyk gelýän howpsuzlyk, ygtybarlylyk we ekologik talaplara doly laýyk gelýär.


26.08.2023 15:29
18272

2023-nji ýylda «Ýaňlan Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

2023-nji ýylda geçirilen «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bäsleşikde üstünlikli çykyş edip, özleriniň ýerine ýetirijiligi bilen aýratyn...

24.08.2023 18:05
16332

Aşgabatda 68-nji belgili awtobusyň gatnaw ugruna üýtgeşmeler girizildi

26-njy awgustdan «Bagyr — Altyn asyr gündogar bazary» ugry boýunça gatnaýan 68-nji belgili awtobusyň gatnaw ugry üýtgär. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi saýtynda habar berildi. Üýtgeşmä laýyklykda...

23.08.2023 11:18
23055

Toyota zawodlarynda ýertudana we pomidor ýetişdirip başlady

Toyota hem beýleki köp sanly awtoulag öndürijiler ýaly, uglerodyň bitaraplygyna ygrarly. Beýle diýmek, ekologiýa zyýansyz awtoulag öndürmekden başga-da, olaryň uglerod zyňyndysyz bolmagyny gazanmak üçin dünýädäki...

18.08.2023 08:56
10198

Dynç günlerinde Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

18-19-20-nji awgustda Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin ençeme medeni çäreler geçiriler. Olaryň tertibi barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde...