Özbegistanda 2023-nji ýyldan tax free ulgamy giriziler

  • 21.09.2022 14:18
  • 9772
Özbegistanda 2023-nji ýyldan tax free ulgamy giriziler

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew degişli edaralara 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan daşary ýurtly syýahatçylar üçin tax free ulgamyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Mirziýoýewiň metbugat sekretary Şerzod Asadow habar berdi diýip, centralasia.media belleýär.

“Duty free we tax free ulgamlaryny girizmek baradaky karara gol çekilenden bäri üç ýylyň geçendigine garamazdan, gijikdirmelere ýol berilýär. Bu ulgamlar 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan doly güýje girizilmeli” – diýlip, respublikanyň baştutany giriş we içerki syýahatçylygy ösdürmek boýunça wideo maslahatynda eden çykyşynda belledi. Asadow prezidentiň giriş syýahatçylygy ösdürmäge päsgel berýän ähli çäklendirmeleri gözden geçirmegi tabşyrandygyny belledi.

Metbugat sekretarynyň maglumatlaryna görä, şeýle-de degişli edaralara daşary ýurtly syýahatçylaryň wagtlaýyn hasaba alnyşyny onlaýn habarnama tertibine geçirmegi tabşyrdy.


02.12.2023 22:07
4334

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10291

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...

25.11.2023 05:50
2379

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13925

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...