Ysraýylyň esasy howa menzili geljek ýylda doly sanlylaşdyrylar

  • 26.08.2022 09:50
  • 6910
Ysraýylyň esasy howa menzili geljek ýylda doly sanlylaşdyrylar

Ysraýylyň esasy howa menzili bolan Ben-Gurion 2023-nji ýylda sanly ulgama geçer. Bu barada tengritravel.kz habar berýär.

Ysraýylyň Howa menzilleri müdirliginiň resmi wekilleri Tel-Awiwden 14,5 kilometrlikdäki Lod şäherinde ýerleşýän Ben-Gurion howa menziliniň 2023-nji ýylda sanly boljakdygyny habar berdi. Çünki tutuş dünýäde howa menzilleriniň köp adamlydygy sebäpli, syýahatçylaryň islegleri kanagatlandyrylmaýar we işgär ýetmezçiligi duýulýar. Şoňa görä-de, Ysraýylyň Howa menzilleri müdirligi sanly tehnologiýalara geçmegiň hasaba alyş we barlag üçin uzyn nobatlary gysgaltjakdygyny göz öňünde tutdy.
Ýeri gelende bellesek, häzirki wagtda Ben-Gurion Ýakyn Gündogaryň iň köp gatnawly howa menzilleriniň hataryna girýär. Ysraýylyň Howa menzilleri müdirliginiň hasaplamalaryna görä, 2022-nji ýylda bu howa menziliniň üsti bilen ýolagçylaryň 18 million sanysy uçar. Geljek ýylda bolsa olaryň sany 24 milliona çenli köpeler. Müdirlikde meýilleşdirilen sanly iş prosesi arkaly hasaba alşy onlaýn usulda geçýänleriňem, özi baryp geçýänleriňem wagty belli bir derejede gysgalar diýip aýdýarlar.


21.09.2023 15:39
4884

Mask X (öňki Twitter) sosial ulgamyny doly tölegli eder

Ilon Mask ozal Twitter ady bilen tanalýan X sosial ulgamynyň geljekde doly tölegli boljakdygyny aýtdy. Milliarder Ysraýylyň premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen göni ýaýlymda aragatnaşyga çykanda meýilleşdirilen...

28.03.2023 23:23
6667

Serdar Berdimuhamedow Ysraýylyň Aşgabatdaky täze ilçisini kabul etdi

Şu gün, 28-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda wezipä täze bellenen ilçisi Ismail Haldini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň dowamynda iki...

23.04.2022 09:59
9912

23-nji aprelden başlap Ysraýylda hökmany örtük geýmek düzgüni ýatyrylýar

Öň habar berlişi ýaly, binalarda gorag örtüklerini hökmany geýmek düzgüniniň ýatyrylýandygy hakyndaky kararyň tassyklanandygyny we 23-nji aprelde, şenbe güni sagat 20:00-da güýje girýändigini Ysraýylyň Saglygy...

03.12.2021 20:58
8303

Tel-Awiw ilkinji gezek dünýäniň iň gymmat şäherleriniň sanawynda birinji boldy

Tel-Awiw iň gymmat durmuş derejeli şäherleriň reýtinginde bir ýylda bäş orun ýokary galyp, birinji ýeri eýeledi. Ikinji orunda Pariž ýerleşdi. Bu barada Economist  Intelligence Unit-iň geçiren barlagyna  salgylanyp...