Türkmenistanyň prokurorlar düzüminde wezipe üýtgeşmeleri boldy

  • 01.08.2022 12:03
  • 29731
Türkmenistanyň prokurorlar düzüminde wezipe üýtgeşmeleri boldy

30-njy iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda:

  • 1-nji derejeli ýurist Serdar Italmazowiç Pygamow Aşgabat şäheriniň prokurorynyň orunbasary hem-de  2-nji derejeli ýurist Muhammetmyrat Öwezmuhammedowiç Annaberdiýew Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
  • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Kakamyradowiç Annamuhammedow Aşgabat şäheriniň prokurorynyň orunbasary, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Döwran Abdyllaýewiç Bekmyradow Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Mämetnazarowiç Haýtbaýew Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Döwran Myradowiç Mätjanow bolsa Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. 

şu gün 09:54
1789

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
11312

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
3979

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
12943

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...