Twitter kompaniýany Maska satmak boýunça paýdarlaryň ses berlişigini geçirer

  • 28.07.2022 08:18
  • 6217
Twitter kompaniýany Maska satmak boýunça paýdarlaryň ses berlişigini geçirer

Adybir sosial tory bolan amerikan Twitter kompaniýasy 2022-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda ýörite ýygnak geçirer. Onda paýdarlar mikrobloglar hyzmatyny telekeçi Ilon Maska bermek baradaky geleşigiň mundan bu ýanky ykbaly bilen bagly meseläni sese goýarlar.

Bu barada paýdarlara ugradylyp, nusgasy sişenbe güni ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we biržalar boýunça iş toparynyň saýtynda çap edilen habarda aýdylýar.

"Ýörite ýygnak 2022-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda geçiriler (...). Ýörite ýygnakda sizden (...) X Holdings I, Inc bilen goşulyşmak babatynda 2022-nji ýylyň 25-nji aprelindäki ylalaşygy we meýilnamany makullamak hakyndaky teklip boýunça ses bermegi haýyş ederler" - diýip habarda aýdylýar. 

Hatda kompaniýanyň "Jenap Mask bilen ylalaşylan bahalar we şertler boýunça  geleşigi ýapmaga razydygy", kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň paýdarlara telekeçi bilen geleşige razy diýip ses bermegi  maslahat berýändigi nygtalýar.
Aprelde Twitteriň ýolbaşçylary sosial tory Maskyň 44 mlrd dollara satyn almak isleýändigini habar beripdiler. Maý aýynda telekeçi Twitterde galp we köpçülige ýollanýan mahabat habarlary üçin ulanylýan hasap ýazgylarynyň  umumy sanyň 5 %-digini tassyklaýan maglumaty almaga synanyşýandygyny mälim edipdi. 
Iýulyň başynda Maskyň ýuristleri telekeçiniň Twitteri satyn almakdan boýun gaçyrýandygy barada  kompaniýany  habarly edipdi. 


27.11.2022 11:30
13553

Mask Apple we Google “Twitterden” ýüz öwürse smartfon döretmegi wada berdi

Ilon Mask eger Apple bilen Google Twitter programmasyny bu kompaniýalara degişli bolan App Store we Google Play dükanlary bilen işleýän gurluşlar üçin elýeterli däl etse, hususy smartfon modelini çykarmaga wada...

25.11.2022 12:57
21349

Mask bilen Obama Katardaky dünýä çempionatynyň myhmanlary bolmagy mümkin

Katardaky dünýä çempionatynyň guramaçylary futbol turniriniň myhmanlary hökmünde Ilon Masky we Barak Obamany garşylamaga taýýarlyk görýärler. Bu barada TASS agentligine gizlinligi saklamak şerti bilen, penşenbe...

17.11.2022 08:50
22005

ABŞ-da Stiw Jobsuň köne şypbygy 218 müň dollara satyldy

Apple kompaniýasyny esaslandyryjy Stiw Jobsuň 1970-1980-nji ýyllarda geýen şypbygy ABŞ-da auksionda 218 750 dollara satyldy. Bu barada duşenbe güni CNN telekompaniýasy habar berdi. Birkenstock brendiniň sandalynyň...

15.11.2022 13:24
16338

Nýu-Ýork Täze ýyla taýýarlanyp başlady

Nýu-Ýork Täze ýyla taýýarlyk görüp başlady. Baş Roždestwo arçasy Manhettene getirildi. Bu barada novosti.kg belleýär. Roždestwonyň we Täze ýylyň nyşany 50 müňden gowrak yşyklandyryjy, onuň depesi bolsa tas üç metr...