Türkmen zyýaratçylary Mekge-Medinä ugradylar

  • 03.07.2022 11:05
  • 20625
Türkmen zyýaratçylary Mekge-Medinä ugradylar

2-nji iýulda türkmen zyýaratçylary Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” gullugy tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmäge ugradylar.

Musulmanlaryň esasy baýramlarynyň biri bolan Gurban baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtagtymyza wekilçilik edýän watandaşlarymyz bütin dünýäniň zyýaratçylarynyň millionlarçasy bilen bir hatarda, şu sahawatly günlerde mukaddes Käbä tagzym etmek we beýleki dessurlary berjaý etmek üçin Mekgede hem-de Medinede bolarlar.
Zyýarata gidýänler, ilki bilen, paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän «Ärtogrul gazy» metjidine geldiler. Bu ýerde zyýaratçylara haj parzyny berjaý etmegiň düzgünleri we olaryň ugurlary barada gürrüň berildi. Şeýle hem bu ýerde zyýaratçylar agzybirlikde öýle namazyny okadylar. Soňra ýurdumyzyň zyýaratçylary bu ýerden Parahat 7 ýaşaýyş toplumynyň çäginde ýerleşýän «Hezreti Omar» metjidine tarap ugradylar. 
Zyýaratçylar “Hezreti Omar” metjidinden ak mermerli paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldiler. Bu ýerde Mekge-Medinä gidýän zyýaratçylaryň haj parzyny berjaý etmekleriniň we çäräniň üstünlikli geçmeginiň hatyrasyna sadaka berildi.
Goý, Beýik Biribar türkmen zyýaratçylaryny öz penasynda aman saklasyn! Doga-dilegleriňiz Gudraty Güýçli Allatagalanyň dergähinde kabul bolsun, hormatly watandaşlar!


19.11.2022 09:10
6684

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
3972

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

18.11.2022 16:40
6136

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

13.11.2022 23:11
18869

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...