Maýda Türkmenistanyň iki ýokary okuw mekdebi halkara internet olimpiadalaryny geçirýär

  • 30.04.2022 18:58
  • 23232
Maýda Türkmenistanyň iki ýokary okuw mekdebi halkara internet olimpiadalaryny geçirýär

Şu ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasyny, 20-nji maýda bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär.

29-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer S.Toýlyýewiň hasabatynda nygtalyşy ýaly, nu olimpiadalary ýokary derejede geçirmek maksady bilen, degişli işler dowam edýär. Olara daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hem gatnaşarlar.

Prezident Serdar Berdimuhamedow halkara derejeli bilim bäsleşiklerini yzygiderli geçirmegiň möhümdigini, munuň ýurdumyzyň zehinli ýaşlaryny ýüze çykarmak bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ýokary okuw mekdepleri bilen göni gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna-da ýardam etjekdigini nygtady we hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere halkara internet olimpiadalarynyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.


29.03.2023 23:59
18034

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda Raýat goranyşy fakulteti açylar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bellenen işgär sanynyň çäginde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda raýat goranyşy fakulteti, gurluşyk işlerinde raýat goranyşy, himiýa senagatynyň howpsuzlygy...

29.03.2023 12:03
12169

Ýewropada bilim boýunça resminamalary Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi ykrar eder

Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýada görkezilen milli maglumat merkezleriniň wezipelerini amala aşyrýan ygtyýarly...

24.03.2023 06:24
12983

Şu ýylda Türkmenistandan 155 dalaşgär Hytaýyň ýokar okuw mekdeplerine iberiler

Türkmenistandan 155 sany raýat geljek okuw ýylynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin ugradylar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Okuwlar maglumat tehnologiýalary, saglygy goraýyş we...

17.03.2023 23:28
21524

Aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň birnäçe ýokary okuw mekdeplerinde halkara olimpiadalary geçiriler

2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Informatika dersi boýunça Halkara internet olimpiadasyny; 19-njy...