Ahalyň täze edara ediş merkezinde işleýän hünärmenleriň sany artdyrylar

  • 29.04.2022 12:33
  • 18975
Ahalyň täze edara ediş merkezinde işleýän hünärmenleriň sany artdyrylar

28-nji aprelde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow şäheriň gurluşygynda işleýän hünärmenleriň sanyny artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hususan-da, döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowa, aýry-aýry desgalaryň gurluşygyny gysga wagtda tamamlamak maksady bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň gözegçiliginde goşmaça işçi güýjüni çekmek, hünärmenleriň sanyny artdyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Serdar Berdimuhamedow şäheriň bezeg işleri bilen bagly hem käbir meseleler barada aýdyp, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary bilen bilelikde bu ugurda degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy.


şu gün 13:33
18

TOPH gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilişini tizleşdirmek boýunça bilelikdäki türkmen-pakistan meýilnamasyna gol çekildi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy. Bu barada türkmen daşary...

şu gün 13:24
4

Bakuda Türkmenistanyň gatnaşmagynda GDA-nyň serhet goşunlarynyň baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Azerbaýjanyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň agza ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň 86-njy mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşyjylar GDA döwletleriniň serhetlerinde durnuklylygy...

şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...

şu gün 12:03
17

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...