«KAMAZ-yň» Türkmenistandaky hyzmat merkezleriniň gurluşygy ýylyň ahyryna doly tamamlanýar

  • 26.04.2022 13:04
  • 15580
«KAMAZ-yň» Türkmenistandaky hyzmat merkezleriniň gurluşygy ýylyň ahyryna doly tamamlanýar

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň Türkmenistana saparynyň çäklerinde «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin hem Aşgabada geldi we Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçirdi.

Kompaniýanyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, Sergeý Kogogin we Prezident Serdar Berdimuhamedow hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykda Türkmenistanda dürli maksatlarda işjeň ulanmak maksady bilen, «KAMAZ» ulaglaryny üpjün etmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

 «Türkmenistanyň Prezidentiniň ähli görkezmeleri ýerine ýetirilýär. Şu ýylyň iýun aýynda we ýylyň ahyryna çenli ýurduň ähli welaýatlarynda «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň täze hyzmat merkezleriniň gurluşygyny tamamlarys. Ulaglar bilen üpjün etmek üçin ozal baglaşylan üç ýyllyk Şertnama doly ýerine ýetirildi. Biz kepillik borçnamalarynyň ählisini ýerine ýetirýäris we hyzmat goldawyny berýäris» diýip, Sergeý Kogogin öz maksadynyň «KAMAZ-yň» işini dowam etdirmekden, Türkmenistanda täze iş orunlaryny döretmekden we halk hojalygynyň tehnologik zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdan ybaratdygyny nygtady.


şu gün 00:41
5401

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1583

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...