«KAMAZ-yň» Türkmenistandaky hyzmat merkezleriniň gurluşygy ýylyň ahyryna doly tamamlanýar

  • 26.04.2022 13:04
  • 14945
«KAMAZ-yň» Türkmenistandaky hyzmat merkezleriniň gurluşygy ýylyň ahyryna doly tamamlanýar

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň Türkmenistana saparynyň çäklerinde «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin hem Aşgabada geldi we Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçirdi.

Kompaniýanyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, Sergeý Kogogin we Prezident Serdar Berdimuhamedow hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykda Türkmenistanda dürli maksatlarda işjeň ulanmak maksady bilen, «KAMAZ» ulaglaryny üpjün etmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

 «Türkmenistanyň Prezidentiniň ähli görkezmeleri ýerine ýetirilýär. Şu ýylyň iýun aýynda we ýylyň ahyryna çenli ýurduň ähli welaýatlarynda «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň täze hyzmat merkezleriniň gurluşygyny tamamlarys. Ulaglar bilen üpjün etmek üçin ozal baglaşylan üç ýyllyk Şertnama doly ýerine ýetirildi. Biz kepillik borçnamalarynyň ählisini ýerine ýetirýäris we hyzmat goldawyny berýäris» diýip, Sergeý Kogogin öz maksadynyň «KAMAZ-yň» işini dowam etdirmekden, Türkmenistanda täze iş orunlaryny döretmekden we halk hojalygynyň tehnologik zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdan ybaratdygyny nygtady.


şu gün 16:22
4940

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
3448

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
3189

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...