Bellatoryň ýolbaşçysy UFC bilen bilelikde ýaryş geçirmäge taýýardygyny mälim etdi

  • 16.04.2022 13:35
  • 7879
Bellatoryň ýolbaşçysy UFC bilen bilelikde ýaryş geçirmäge taýýardygyny mälim etdi

Bellatoryň ýolbaşçysy Skott Koker UFC-niň promouşeni bilen bilelikdäki, iki guramadan hem iň oňat pälwanlaryň gatnaşjak turnirini geçirmäge taýýardygyny mälim etdi.

«Hemme zat olara bagly. Eger olar razy bolsalar – biz muňa diňe begeneris» diýip, Bloody Elbow Kokeriň sözlerini getirýär. Onuň sözlerine görä, şunuň ýaly turnirleri geçirmek UFC-niň biznes-modeline girmeýär. Şeýle-de bolsa, Koker haçanam bolsa bir wagt UFC-niň baştutany Deýn Uaýt bilen bu tema boýunça gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Po Koker Bellatorda dürli agram derejesindäki güýçli pälwanlaryň çykyş edýändigini, UFC-de dört ýylyň dowamynda göreşen Gegard Musasiniň hem şolaryň biridigini aýtdy.

Häzir UFC-niň sanawynda birinji ýerde ýarym agyrlyk agramda çempion guşagynyň eýesi Kamaru Usman durýar. Bellatoryň birleşen sanawynda öňdeligi ýarym ýeňil agramdaky Eý Jeý Makki eýeleýär.


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...