Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygy sergi we maslahat bilen belleniler

  • 01.04.2022 10:51
  • 4218
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygy sergi we maslahat bilen  belleniler

12-13-nji aprelde ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada Hökümetiň 31-nji martdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowyň hasabatynda aýdyldy.

Hususan-da, şol sergide TSTB-niň dürli ulgamlarda işleýän agzalarynyň 200-den gowragy geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezer. Sergi bilen ugurdaşlykda geçiriljek maslahatda türkmen telekeçileriniň gazanan üstünlikleri we täze wezipeleri, hususan-da, innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamlary ornaşdyrmak, Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda hususy ulgamy ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeler ara alnyp maslahatlaşylar. Şoňa görä-de, birleşmäniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreleriň iş meýilnamasynyň taslamasy hödürlenildi.


23.10.2022 10:28
11351

ABŞ-dan kompaniýalar Türkmenistanda işewürligi ösdürmäge gyzyklanma bildirýär – Erik Stýuart

ABŞ-dan we Türkmenistandan telekeçiler özara bähbitli hyzmatdaşlygy berkitmäge gyzyklanma bildirýärler. Bu barada Trend-e “Türkmenistan-ABŞ” işewürlik geňeşiniň ýerine ýetiriji müdiri Erik Stýuart aýtdy. “Amerikan...

04.07.2022 08:26
10769

«Milli Ulgam» HJ wýetnam kompaniýasy bilen IT ulgamda hyzmatdaşlyk eder

«Milli Ulgam» hojalyk jemgyýeti Wýetnamyň «SAVYCOM-Agire Development Company» kompaniýasy bilen IT ulgamda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekişdiler. Degişli resminama 29-njy iýunda Wýetnamyň paýtagty Hanoý...

14.04.2022 05:53
2857

TSTB-niň Aşgabatda geçirilýän sergisi 18-nji aprele çenli dowam eder

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň işi 18-nji aprele çenli uzaldyldy. Bu bolsa isleg bildirenleriň ählisiniň hususy önüm öndürijileriň gazananlary...

13.04.2022 05:52
11858

Türkmen telekeçileri daşary ýurtly kompaniýalar bilen bahasy 145 milliondan gowrak şertnamany baglaşdylar

12-nji aprelde Aşgabatda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli açylan sergide ýerli kärhanalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda söwda boýunça ikitaraplaýyn şertnamalaryň...