2-nji aprelde türkmen parlamentarileriniň nobatdaky maslahaty geçirilýär

  • 31.03.2022 12:47
  • 24675
2-nji aprelde türkmen parlamentarileriniň nobatdaky maslahaty geçirilýär

2-nji aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ýedinji maslahaty geçiriler. Bu barada 31-nji martda çap edilen resmi türkmen neşirlerinde bildiriş çap edildi.

Habar berlişi ýaly, nobatdaky maslahat 2-nji aprelde sagat 9:00-da sanly ulgam arkaly geçiriler. Deputatlary bellige almak sagat 8:00-da başlanýar. Däp bolşy ýaly, Mejlisiň nobatdaky maslahatynda täze kanunçylyk namalarynyň birnäçesiniň taslamalaryna serediler we tassyklanylar.


düýn 08:47
3674

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
9805

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

19.11.2022 09:10
6742

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
4004

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...