BMG gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmagyň zerurdygyny aýtdy

  • 30.03.2022 17:12
  • 5588
BMG gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmagyň zerurdygyny aýtdy

Dünýä jemgyýeti global energiýa çökgünliginiň şertlerinde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmaly. Bu barada Berlinde geçirilen Energetika forumynda BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş aýtdy diýip, TASS habar berýär. 

“Häzirki energiýa çökgünligi biziň haýal etmän gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmalydygymyzy görkezýär. Bu energiýa howpsuzlygyna tarap ýeke-täk dogry ýoldur” – diýip, Guterriş belledi.

Şeýle-de, BMG-niň Baş sekretary gazylyp alynýan energiýa çeşmelerine maýa goýmakdan mümkin boldugyndan çalt ýüz öwürmäge, şeýle-de nebit-gaz baýlyklarynyň gözlegini giňeltmegi bes etmäge çagyrdy.


18.11.2022 16:40
6098

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

21.09.2022 23:35
19795

Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty” atly täze kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty” atly kitaby Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus...

11.07.2022 20:47
26128

Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Üstümizdäki ýylyň 15-nji noýabrynda Ýeriň ilat sany 8 milliarda ýeter. Bu barada BMG-nyň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň hasabatynda aýdylýar diýip, mir24 habar berýär. Şeýle hem öňünden çak...

02.06.2022 23:35
16190

BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

BMG Türkiýäniň ýurduň adyny daşary ýurt dillerinde hem üýtgemän, Türkiýe diýlip ýazylmagyny sorap ýüz tutan resmi haýyşyny kanagatlandyrdy. Bu barada AA-nyň habarçysyna BMG-niň Baş sekretarynyň metbugat sekretary...