Tesla barlaglar üçin, beýleki kompaniýalara garanda, üç esse köp çykdajy çykarýar

  • 30.03.2022 17:09
  • 6066
Tesla barlaglar üçin, beýleki kompaniýalara garanda, üç esse köp çykdajy çykarýar

StockApps.com kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylda  öz öndüren bir sany awtoulagynyň barlagy üçin Teslanyň sarp eden puly 2984 dollara barabar bolupdyr. Bu çykdajy Forda, GM-a we Chrysler-e garanda üç esse köpdür. Dogry, bir möhüm bellemeli zat bar - hasaplamalar hut öndürilen awtoulaglardan çen alyp çykarylandyr

Şu ýerde, Teslanyň geçen ýyl 963 müň ulag satandygyny bellemek gerek. Deňeşdirsek, Fordyň 2021-nji ýylda  ýerlän diňe F-seriýaly pikaplarynyň özi 603 müňden gowrak boldy. Şonuň üçinem çykdajylary absolýut sanlarda deňeşdirmek asla dogry bolmazdy. 

Şeýle-de bolsa, StockApps.çom-yň beýleki maglumatlary hasam gyzykly. Mysal üçin, Tesla 2021-nji ýylda adaty mahabat üçin asla pul sarp etmedi. Şunlukda, pudagyň ortaça görkezijisi satylan bir awtoulag üçin 485 dollar boldy.

Meselem, 2021-nji ýylda Forduň her satylan awtoulag üçin mahabata we marketinge sarp eden puly 468 dollar, Toyotanyňky bolsa 453 dollar boldy. GM bilen Chrysler degişlilikde 394 we 664 dollar çykdajy etdiler.

Şonuň bilen birlikde, Tesla sosial setlerde we habar beriş serişdelerinde, beýleki awtoulag brendlerine garanda, köp agzalýar. Ýöne şol agzalmalaryň aglaba bölegi uly meşhurlykdan peýdalanýan Ilon Maskyň ady bilen baglanyşyklydyr.  


29.05.2023 14:03
6885

Tesla Model Y dünýäde iň köp satylan awtomobil boldy

2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Tesla Model Y elektromobili ähli awtoulaglaryň arasynda dünýäde iň köp satylan model boldy. Bu barada “The Verge” neşiri habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Maglumatlara görä...

27.05.2023 10:32
7273

Ford elektromobilleri Tesla-nyň zarýad beriş ulgamyndan peýdalanyp biler

Ford elektrik ulaglarynyň eýeleri Tesla awtoulag öndürijisiniň 12 müň sany çalt zarýad beriş stansiýasyna girmäge mümkinçilik alarlar. Bu barada anna güni Financial Times habar berdi diýip, TASS ýazýar. Şereketleriň...

19.05.2023 09:02
10180

Mask 2023-nji ýylda Tesla elektrokarlarynyň doly derejede diýen ýaly awtonom boljakdygyny aýtdy

Tesla elektromobilleri 2023-nji ýylda doly derejede diýen ýaly awtonom bolup biler. Bu barada kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy diýip, TASS habar berýär. “Meniň...

17.05.2023 18:45
11778

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan elektrik awtoulaglarynyň haýsylardygy aýdyldy

Motor1 tarapyndan neşir edilen JATO Dynamics-iň hasaplamalaryna görä, 2022-nji ýylda dünýäde iň meşhur iki elektrik ulagy Tesla tarapyndan öndürilýär. Şol bir wagtyň özünde, liderleriň sanawyndaky on orundan ýedisini...