TDIM-de parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi

  • 14.12.2021 23:54
  • 2518
TDIM-de parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi

14-nji dekabrda Daşary işler ministrliginiň binasynda 10-njy dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Hökümetiniň giňişleýin mejlisiniň, şeýle-de 11-nji dekabrda türkmen paýtagtynda guralan «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň jemlerine bagyşlanan «tegelek stol» maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň netijeleri boýunça kabul edilen Jemleýji resminama çärä gatnaşanlaryň üns merkezinde boldy. Çykyş edenler Jemleýji resminamany kabul etmek hem-de beýan edilen başlangyçlary hemmetaraplaýyn goldamak arkaly, foruma gatnaşyjylaryň Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň ählisini Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli her ýylyň 12-nji dekabrynda halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi saklamakda hem-de pugtalandyrmakda Bitaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti barada jemgyýetçiligiň habarlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleri işjeň geçirmäge çagyrandyklaryny aýratyn nygtadylar.

Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli foruma gatnaşyjylar Jemleýji resminamany kabul etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen ählumumy başlangyjyny ilerletmek boýunça teklibi goldadylar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly mynasybetli döwletimiziň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçiriljek mowzuklaýyn duşuşyklar şu ýylyň ahyryna çenli dowam eder.


düýn 21:18
1342

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün, 1-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow COP28 maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň...

düýn 21:06
4107

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany...

düýn 20:58
4396

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak başlangyjyny tassyklady

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar...

düýn 19:46
3108

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda dowam edýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň (COP-28) plenar mejlisinde eden çykyşynda habar...