TDIM-de parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi

  • 14.12.2021 23:54
  • 1945
TDIM-de parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi

14-nji dekabrda Daşary işler ministrliginiň binasynda 10-njy dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Hökümetiniň giňişleýin mejlisiniň, şeýle-de 11-nji dekabrda türkmen paýtagtynda guralan «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň jemlerine bagyşlanan «tegelek stol» maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň netijeleri boýunça kabul edilen Jemleýji resminama çärä gatnaşanlaryň üns merkezinde boldy. Çykyş edenler Jemleýji resminamany kabul etmek hem-de beýan edilen başlangyçlary hemmetaraplaýyn goldamak arkaly, foruma gatnaşyjylaryň Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň ählisini Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli her ýylyň 12-nji dekabrynda halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi saklamakda hem-de pugtalandyrmakda Bitaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti barada jemgyýetçiligiň habarlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleri işjeň geçirmäge çagyrandyklaryny aýratyn nygtadylar.

Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli foruma gatnaşyjylar Jemleýji resminamany kabul etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen ählumumy başlangyjyny ilerletmek boýunça teklibi goldadylar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly mynasybetli döwletimiziň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçiriljek mowzuklaýyn duşuşyklar şu ýylyň ahyryna çenli dowam eder.


düýn 09:12
19258

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi...

düýn 09:02
20667

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

25.11.2022 17:33
17707

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

24.11.2022 14:58
46500

Türkmenistanda zähmet haklaryny 10% ýokarlandyrmak meselesine gaýtadan serediler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak...