Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli günä geçmek hakynda Permana gol çekdi

  • 10.12.2021 21:52
  • 32372
Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli günä geçmek hakynda Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli iş kesilen 338 raýatyň günäsini geçmek geçmek baradaky Permana gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminama ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, türkmen Lideri mejlisde eden çykyşynda uly baýramlaryň öňýanynda toba gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini belledi. Gurbanguly Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Türkmen Lideri welaýat, etrap we beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek babatda zerur çäreleri görmegi tabşyryp, günäsi geçilen adamlaryň ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny arzuw etdi.


şu gün 13:59
25

Türkiýeden gelen wekiliýet Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda duşuşyk geçirdi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamuradowyň Türkiýäniň wise-prezidentiniň Diwanynyň Adam serişdeleri boýunça ofisiniň başlygy Salim Ataýyň arasynda...

şu gün 13:47
715

Türkmenistan 2024 — 2028-nji ýyllar üçin BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasynyň agzalygyna saýlandy

Türkmenistan biragyzdan BMG-niň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş komissiýasynyň agzalygyna saýlandy. Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň habar bermegine görä, degişli karar 5-nji dekabrda...

şu gün 13:42
1774

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyz Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli...

şu gün 13:36
1326

Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda dolanyşygy ýylyň ahyrynda 3 milliard dollara golaýlar — Jewdet Ýylmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Aşgabatda geçirilen Türkmen-türk işewürlik forumynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberiniň 2022-nji ýylda 2 milliard dollardan geçendigini, şu ýylyň 11 aýynda...