Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli günä geçmek hakynda Permana gol çekdi

  • 10.12.2021 21:52
  • 32051
Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli günä geçmek hakynda Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli iş kesilen 338 raýatyň günäsini geçmek geçmek baradaky Permana gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminama ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, türkmen Lideri mejlisde eden çykyşynda uly baýramlaryň öňýanynda toba gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini belledi. Gurbanguly Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Türkmen Lideri welaýat, etrap we beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek babatda zerur çäreleri görmegi tabşyryp, günäsi geçilen adamlaryň ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny arzuw etdi.


düýn 22:20
6540

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
17776

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
28610

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
27146

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...