Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli günä geçmek hakynda Permana gol çekdi

  • 10.12.2021 21:52
  • 31805
Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli günä geçmek hakynda Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli iş kesilen 338 raýatyň günäsini geçmek geçmek baradaky Permana gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminama ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, türkmen Lideri mejlisde eden çykyşynda uly baýramlaryň öňýanynda toba gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini belledi. Gurbanguly Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Türkmen Lideri welaýat, etrap we beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek babatda zerur çäreleri görmegi tabşyryp, günäsi geçilen adamlaryň ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny arzuw etdi.


düýn 09:12
19258

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi...

düýn 09:02
20667

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

25.11.2022 17:33
17707

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

25.11.2022 09:23
15855

Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

24-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler...