Fukusimada haýwanlaryň täze görnüşi ýüze çykaryldy

  • 11.07.2021 07:38
  • 14519
Fukusimada haýwanlaryň täze görnüşi ýüze çykaryldy

2011-nji ýylda Ýaponiýanyň «Fukusima» atom elektrik stansiýasynda bolup geçen heläkçilik haýwanlaryň täze görnüşleriniň ýüze çykmagyna getirdi. Olar ýabany ýekegapanlaryň we öý doňuzlarynyň birleşmesi diýip, «Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences» neşiri ýazýar. Bu baradaky maglumatlary mir24.tv ýetirýär.

Alymlar radiasiýanyň haýwanlaryň genetikasyna täsir etmändigi hakynda netijä geldiler. Olar bu ýerde ýaşamagyny dowam edip, hatda nesil berdiler. Atom stansiýasynyň heläkçiliginden zeperlenen sebiti adamlar taşlap gidenlerinden soňra, bu ýerde ýabany ýekegapanlar gözegçiliksiz köpelip başladylar. Soňlugy bilen olar golaýdaky fermalardan gaçyp gelýän öý doňuzlary bilen täze görnüşli jandary emele getirdiler.
Fukusima uniwersitetiniň wekilleri ylmy işleriniň çäginde bu ýerde ýaşaýan ýekegapanlaryň 243-siniň DNK-synyň nusgalaryny seljerdiler. Barlaglaryň netijeleri olaryň 31-siniň (16 göterim) gibrid görnüşindedigini görkezdi. Alymlar bu ýagdaýyň bir görnüşden başga görnüşe genetiki maglumatlaryň geçirilmegi esasynda ýüze çykandygy hakynda netijä geldiler.
Geljekde bu gidrid jandarlarynyň ekoulgamdaky ornuna we olary oba hojalygynda ulanmagyň mümkinçiliklerine baha bermek gerek bolar. Şunlukda, alymlar haýwanlaryň radiasiýa hadysasyndan kösenendigine garamazdan, onuň jandarlaryň reproduktiw funksiýasyna täsir etmändigini bellediler.


09.11.2023 22:17
24811

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...

27.09.2022 14:03
19904

Tokioda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abeni jaýlamak çäresi geçirildi

Tokioda Nippon Budokan söweş sungaty zalynda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abeni jaýlamak boýunça döwlet derejesinde çäre geçirildi. Merhumy hatyralamak çäresine 4,5 müňe golaý adam, şol sanda 34 sany...

08.07.2022 18:10
25628

Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe aradan çykdy

Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe anna güni janyna kast edilenden soň aradan çykdy. Bu barada Ýaponiýanyň jemgyýetçilik telewideniýesi habar berýär diýip, TASS belleýär. Ýaponiýanyň dolandyryjy Liberal...

21.09.2021 08:41
7743

Ýaponiýanyň günorta-günbatarynda wulkan atyldy

Ýaponiýanyň Suwanose günorta-günbatar adasynda wulkan atylmasy bolup geçdi. Bu barada Ýaponiýanyň milli meteorologiýa gullugyna salgylanyp, TASS habar berdi. Kraterden 1 kilometr radiusda bolup geçen hadysanyň...