Serdar Berdimuhamedow Döwlet Maslahatynda çykyş etdi

Serdar Berdimuhamedow Döwlet Maslahatynda çykyş etdi

Şu gün Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde welaýatlaryň wekilleriniň hem sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda geçirilýän Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow maksatnamalaýyn çykyş etdi. Onda döwlet Baştutany Garaşsyzlyk ýyllarynda içeri we daşary syýasatymyzda gazanylan üstünliklere giňişleýin syn berip, täze taryhy döwürde ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan anyk wezipeleri kesgitledi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Habar berlişi ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedow çykyşynda geçen taryhy döwürde milli ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmek babatda alnyp barlan işler, durmuşa geçirilen taslamalar, olaryň ähmiýeti barada jikme-jik durup geçdi. Hususan-da, ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak, daşary syýasatda dünýä döwletleridir halkara guramalar bilen ýola goýlan gatnaşyklary işjeňleşdirmek, ösüşiň senagat-innowasion ýoluny dowam etdirmek, çeýe salgyt we işjeň söwda syýasatyny alyp barmak, oba hojalygyny, dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak, «ýaşyl» ykdysadyýete, sanly ulgama geçmek işini höweslendirmek, hususy önüm öndürijileri goldamak, elektroenergetika, gurluşyk pudaklarynda möhüm taslamalary amala aşyrmak, döwrebap üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek ýaly ileri tutulýan ugurlar çykyşyň esasyny düzdi.
Şeýle-de döwlet Baştutany ýaşlar syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak, ylym-bilim, medeniýet, sport ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek bilen bagly meselelere ünsi çekdi. Şunda medeni diplomatiýanyň möhüm ugry hökmünde ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen gatnaşyklaryny has-da işjeňleşdirmek, türkmen türgenlerini ýakyn ýyllarda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna taýýarlamak, sport we bedenterbiýe ulgamy boýunça täze döwlet strategiýasyny işläp düzmek, öňde boljak Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna häzirden taýýarlyk görmek barada-da aýratyn durlup geçildi.