«Jeýms Uebb» teleskopy Marsyň ilkinji şekillerini ýollady

«Jeýms Uebb» teleskopy Marsyň ilkinji şekillerini ýollady

«Jeýms Uebb» älem teleskopy Marsyň ilkinji şekillerini ýollady. Suratlar Gyzyl planetanyň atmosferasy we beýleki apparatlaryň tutup bilmejek gymmatly gazlary hakynda wajyp maglumatlary şöhlelendirýär diýip, NASA-nyň saýtyndaky habarda aýdylýar.

Bellenilişi ýaly, fotosuratlar biçak duýgurlyk bilen infragyzyl diapazonda alnan. Olar Marsyň gündogar ýarymşaryny tutuşlyga görkezýär.
Bu suratlar — «Jeýms Uebb» üçin hakyky üstünlik. Sebäbi Mars ýaly şeýle golaý planetalary surata düşürmek oňa aňsat däl. Teleskop uzak obýektleri tapmak üçin işlenip taýýarlanan, şol bir wagtda Marsdan gaýdýan infragyzyl gün şöhlesi teleskopyň detektorlaryna agram salýar.
Şeýle hem, Gyzyl planetanyň Gün ulgamy boýunça ýerini tiz üýtgedýänligi sebäpli Marsy surata almak juda kyn. «Jeýms Uebb» bolsa hereketsiz obýektleri surata düşürmek üçin döredilen.