Dokma fabrikleriniň işini kämilleşdirmek üçin teklipler taýýarlanylýar

Dokma fabrikleriniň işini kämilleşdirmek üçin teklipler taýýarlanylýar

26-njy awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew Prezident Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna dokma fabriklerini dolandyrmak ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen degişli çäreleri durmuşa geçirmek baradaky teklibi hödürledi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow kuwwatly gaýtadan işleýän binýadyň döredilmeginiň Türkmenistanyň dokma önümlerini öndürýän öňdebaryjy döwletleriň hatarynda mynasyp orun eýelemäge ýardam edendigini, öndürilýän harytlaryň hiliniň bolsa ýurdumyzyň abraýyny has-da belende göterendigini belledi. 
Döwlet Baştutany bu ulgamy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeleriň birnäçesine ünsi çekip, wise-premýere hereket edýän kärhanalaryň işini kämilleşdirmek baradaky meseläni düýpli öwrenmegi hem-de degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.