Nutrisiolog çişligiň peýdaly taraplary barada gürrüň berdi

Nutrisiolog çişligiň peýdaly taraplary barada gürrüň berdi

Çenini bilip iýseň, çişligiň zyýanyndan peýdasy kändir. Bu barada RF-niň Çagalaryň we ýetginjekleriň sagdyn iýmitlenmeginiň medeniýetini kemala getirmäge we ösdürmäge ýardam bermegiň «Biziň çagalarymyzyň saglygy» milli bileleşiginiň prezidenti, nutrisiolog Olga Panowa gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, bu meşhur tagam — aminokislotalaryň, beloklaryň we demriň çeşmesidir. Şeýle hem onuň düzüminde nerw ulgamyna oňyn täsir edýän B witaminler topary bar.
Çişlik saglyga zyýan bolmaz ýaly, Panowa eti otda köp saklamazlygy maslahat berýär, çünki şeýle edilende onuň daşynda saglyga zyýanly kanserogenleri saklaýan ýanan gabyk emele gelýär.
Şol bir wagtda çişligiň beloga baý iýmitdigini hem ýatdan çykarmaly däldir, ol köp iýlende zyýanlydygy onuň siňmesiniň kyndygy bilen baglydyr. Şonuň üçinem ony her hepde däl-de, baýramçylyk günlerinde we az mukdarda iýmeli. Panowa çişligi eliň aýasyndan uly bolmadyk mukdarda iýmegi maslahat berýär.