Bugdaý hasylynyň meýilnamadan artyk öndürilen möçberini döwlete tabşyrmagyň nyrhy kesgitlendi

Bugdaý hasylynyň meýilnamadan artyk öndürilen möçberini döwlete tabşyrmagyň nyrhy kesgitlendi

Möçberleri tassyklanan oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalaryndan ýer böleklerini alan Türkmenistanyň paýdarlar jemgyýetleri, daýhan hojalyklary, beýleki ýuridik şahslar hem-de raýatlar döwlet tabşyrygy esasynda 2022-nji ýylyň bugdaý hasylyny öndürmek boýunça bellenen meýilnamadan artyk öndüren bugdaý hasylynyň bir tonnasyny 1 müň 600 manatdan döwlete tabşyrarlar.

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 29-njy iýuldaky Karary bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine bugdaý hasylyny tabşyrýan Türkmenistanyň paýdarlar jemgyýetleri, daýhan hojalyklary,   beýleki ýuridik şahslar hem-de raýatlar bilen bellenen tertipde bugdaýyň bahasy boýunça hasaplaşyklaryň wagtynda geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.