Serdar Berdimuhamedow özbek kärdeşini 65 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow özbek kärdeşini 65 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe 65 ýaşynyň dolmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny hem-de berk jan saglyk, maşgala abadançylygy, bagtyýarlyk, doganlyk özbek halkynyň gülläp ösüşiniň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik gazanmak baradaky arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany bu gün okgunly öňe barýan Özbegistanyň häzirki zamanyň wajyp meseleleriniň çözülmeginde möhüm orny eýeleýändigini hem-de köp sanly ýurtlar bilen açyk we oňyn gatnaşyklary saklaýandygyny belledi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýakyn, ygtybarly goňşymyz bolan Özbegistan Respublikasy bilen biziň ýurdumyzyň hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak, birek-birege goldaw bermek ýörelgelerine esaslanýan netijeli gatnaşyklarynyň ýola goýlandygyny nygtady. “Biziň ýaňy-ýakynda bolan duşuşyklarymyz we gepleşiklerimiz hem-de Siziň ajaýyp ýurduňyza amala aşyran ilkinji saparymyň dowamynda gol çekilen köp sanly resminamalar muny aýdyň tassyklaýar” diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda belleýär.