Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

Toyota kompaniýasy Yaris Cross GR Sportuň täze görnüşini ýapon bazaryna çykardy, bu gezek ol Gazoo Racing sport bölümçesiniň hünärmenler tarapyndan üsti ýetirilen görnüşidir. Zawodyň üýtgeden zatlarynyň arasynda berkidilen kuzow, peseldilen podweska, täzeden sazlanan dest dolandyryşy we birgiden beýleki gowulandyrmalar bar.

Netijede, krossower has çydamly,  dolandyrylyşy juda güýçli ulaga öwrüldi, gazyň pedalyna basmak ýeňilleşdi, badyny artdyryş dinamikasy gowulandy. Yaris Cross GR Sporty daşyndan radiatorynyň başgaça görnüşli gözenegi we gyzyl tormoz supporty boýunça tanap bolýar.
Ilkinji gezek iki ýyl mundan öň tanyşdyrylan Toyota Yaris Cross krossoweri adybir heçbegiň bazasynda gurlan, onuň esasynda bolsa TNGA-B modul platformasy ýatyr. Islege görä benzinli we gibrid modifikasiýasy teklip edilen: birinji ýagdaýda ulagy göwrümi 1,5 litrlik 120-lik güýçli motor, ikinji ýagdaýda bolsa  kuwwaty 1,5-lik, güýji 91-lik  benzin bilen işleýän agregat we güýji 80-lik elektromotor herekete getirýär.
Yaris Cross-yň eýýäm bir sany ýörite wersiýasy - çala çarkandakly ýola taýýarlanan Yaris Cross Adventure görnüşi bar, ol kuzowynyň juda berkligi we salonynyň bezegi bilen tapawutlanýar. Indi bu maşgalanyň Gazoo Racing-ňe degişli "sport" görnüşi bilen hem üsti ýetirildi.