Twitter Ilon Masky kazyýete berdi

Twitter Ilon Masky kazyýete berdi

Twitter sosial ulgamyna eýe bolan adybir kompaniýa milliarder Ilon Masky amerikan kompaniýasynyň satyn alynmagyny tamamlamaga mejbur etmek maksady bilen kazyýete ýüz tutdy. Bu barada Delawer ştatynyň kazyýetine gelip gowşan talap arzasynda habar berilýär diýip, TASS belleýär.

“Mask Twitter bilen onuň paýdarlarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýar, sebäbi onuň gol çeken şertnamasy indi onuň şahsy bähbitlerine jogap bermeýär – diýlip, arzada aýdylýar. – Mask arkaýyn kararyny üýtgedip, kompaniýa zyýan ýetirip, onuň işini bozup, paýdarlar üçin [Twitter-iň] gymmatyny gaçyryp bilerin diýip pikir edýän bolmaly”. Bu işde günäkärlenýänler telekeçi we onuň X Holdings firmasydyr.

Indi kazyýet Maskyň sosial ulgamyň ýolbaşçylygynyň galp akkauntlaryň we köpçülikleýin ýaýratmak üçin ulanylýan hasabat ýazgylarynyň paýy barada zerur maglumatlary bermändigi sebäpli Twitter bilen birleşmek baradaky şertnamany birtaraplaýyn ýagdaýda ýatyrmaga hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemeli. Öň, şertnama bozulan halatynda telekeçiniň kompaniýa, takmynan, 1 mlrd dollar kompensasiýa tölemelidigi habar berildi.