Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş direktorynyň orunbasary Türkmenistana geldi

Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş direktorynyň orunbasary Türkmenistana geldi

4-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) Baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançen bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň we BSG-niň arasynda gatnaşyklaryň işjeňleşdirilendigi bellenildi. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň fewralynda BSG-niň Baş geňeşiniň dowamynda türkmen tarapy Marrakeş ylalaşygynyň XII maddasyna laýyklykda, BSG agzalygyna girmek üçin resmi taýdan talapnamasyny berdi. Netijelere görä, BSG-niň Baş geňeşiniň agza ýurtlarynyň biragyzdan Türkmenistanyň talapnamasy goldanyldy we oňa “goşulýan ýurt” derejesiniň berilmegi barada çözgüt kabul edildi. 
Şeýle hem häzirki zaman dünýäsinde ykdysadyýetiň ählumumylaşdyrylmagynyň ähmiýetiniň ösýändigi barada nygtaldy, hususan-da, pandemiýadan soňky ýagdaýlarda Türkmenistanyň öňünde halkara söwda-ykdysady gatnaşyklar ulgamyna işjeň integrirlenmegi boýunça wezipe goýuldy. Bu maksatlara ýetmek üçin netijeli ýollaryň biri hökmünde BSG bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi bellenildi.
R.Meredow guramanyň Baş direktorynyň orunbasaryna BSG girmek üçin ýurtda alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumat berdi.