Türkmenistanda şahsy awtoulaglarda agyz-burun örtüklerini dakmak hakynda

Türkmenistanda şahsy awtoulaglarda agyz-burun örtüklerini dakmak hakynda

TmCars.info ýakynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň Buýrugy bilen kesgitlenen Türkmenistanda epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäresi hökmünde agyz-burun örtükleriniň hökmany dakynylmaly ýerlerini habar beripdi.

Buýruga laýyklykda, Türkmenistanda agyz-burun örtükleri Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde, jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde, köpçülikleýin ýapyk binalarda hökmany dakynylmalydyr.
TmCars.info-nyň degişli gulluklardan anyklamagyna görä, agyz-burun örtüklerini hökmany dakmak talaby şahsy awtoulaglaryň sürüjilerine hem-de ýolagçylaryna degişli däldir. Şahsy awtoulag sürüjileri we ýolagçylar agyz-burun örtüklerini diňe islege görä dakyp bilerler. Jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde bolsa bu talap berk berjaý edilmelidir.

Öň, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ilat arasynda agyz-burun örtükleriniň ulanylýan ýerleri we olaryň zerur däl ýerlerini düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işlerini geçirmegi tabşyrypdy.