Hökümet mejlisinde Serdar Berdimuhamedowyň Mara we Lebaba saparlarynyň jemlerine seredildi

Hökümet mejlisinde Serdar Berdimuhamedowyň Mara we Lebaba saparlarynyň jemlerine seredildi

18-nji iýunda Prezident Serdar Ber­dimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny tam­amlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziliniň maslah­atlar zalynda Minist­rler Kabinetiniň giň­işleýin göçme mejlis­ini geçirdi. Mejlis­iň gün tertibine ýur­dumyzy durmuş-ykdysa­dy taýdan ösdürmek bilen bagly ilkinji nobatdaky wezipeler girizildi.

Döwlet Baştutany me­jlisi açyp, Mary we Lebap welaýatlarynda toý saparlarynyň çä­klerinde galla orag­ynyň barşy bilen tan­şylandygyny aýtdy. Hormatly Prezident daýhanlar bilen duşuş­yklarda hem-de söhbe­tdeşliklerde olara bugdaý hasylyny tabş­yrmak boýunça şertna­malaýyn borçnamalary­ny ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutany Ser­dar Berdimuhamedow öňde durýan meýilnama­lara ünsi çekip, Tü­rkmenistanyň Prezide­ntiniň 2022 — 2028-n­ji ýyllarda ýurdumy­zy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak­satnamasy taýýarlany­landa, sebitleri du­rmuş-ykdysady taýdan depginli ösdürmek, olaryň ykdysady kuw­watyny pugtalandyrma­k, sanly tehnologiýa­lary giňden ornaşdyr­mak, raýatlaryň ýaş­aýyş-durmuş derejesi­ni has-da ýokarlandy­rmak arkaly mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek boýunça çäreleriň göz öňünde tutulmal­ydygyny belledi.

Soňra döwlet Baştuta­ny Ministrler Kabine­tiniň Başlygynyň oru­nbasary M.Muhammedo­wa ýüzlenip, welaýat­laryň durmuş-ykdysady ösüşini ýokarlandy­rmak, türkmenistanl­ylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak we tä­ze iş orunlaryny dör­etmek boýunça işleriň sazlaşykly utgaşdy­rylmalydygyny nygta­dy. Hormatly Prezide­nt Ministrler Kabine­tiniň Başlygynyň äh­li orunbasarlaryna pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaş­çylary bilen bileli­kde gurulýan desgala­ryň bellenen möhletl­erde ulanmaga beril­megini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutany Min­istrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlaryna ýüzl­enip, häzirki döwürde ýurdumyzda obasena­gat toplumyna dünýä­niň ösen tejribesini ornaşdyrmak, bu ugu­rda halkara derejeli hünärmenleri taýýa­rlamak, ýer we suw serişdelerini tygşytl­amakda täzeçil tehn­ologiýalary öwrenmek boýunça daşary ýurt­laryň öňdebaryjy ko­mpaniýalary bilen hy­zmatdaşlygy ýola goý­magy tabşyrdy. Munuň özi ýurdumyzyň dün­ýäniň ösen döwletleri bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde hem-de özara tejribe alyşmak wezipelerin­iň netijeli ýerine ýetirilmeginde ähmiý­etlidir diýip, horma­tly Prezident belled­i.