Serdar Berdimuhamedow Marydaky Gurbanguly hajy metjidine bardy

Serdar Berdimuhamedow Marydaky Gurbanguly hajy metjidine bardy

17-nji iýunda Mary welaýatyna toý saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Gurbanguly hajy metjidine baryp gördi.

Bu metjitde mukaddes Mekgeden getirilen teperrik goýuldy. Hormatly Prezident ony beýleki welaýatlaryň metjitlerinde gezekli-gezegine goýmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Mukaddes teperrik Arkadagly Serdarymyza Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny amala aşyran mahalynda yslam dünýäsinde belent sarpa goýulýan mukaddes Käbeden çuňňur hormatyň nyşany hökmünde gowşuryldy.

Ýygnananlar teperrigi ýüzüne syldylar hem-de Beýik Biribardan Prezident Serdar Berdimuhamedowa türkmen halkynyň bähbidine ähli asylly başlangyçlarynyň üstünliklere beslenmegini dileg etdiler.