«Geranda» esasy baýragy 3 awtoulag bolan aksiýa başlaýar

«Geranda» esasy baýragy 3 awtoulag bolan aksiýa başlaýar

Ýerli brendimiz bolan «Geran» egin-eşikleri «Geran — siziň rahatlygyňyz üçin dörän» diýen şygary göz öňünde tutup, ýene-de siziň rahatlygyňyz üçin uly aksiýa başlamakçy bolýar.

«Geran» dükanlarynda utuşly lotoreýalar beriljekdigini size habar berýär. «Bijeli oglan aglamaz» diýlişi ýaly, bijeli lotoreýamyz hakyky çekilşik bolup, adalatly sowgatlara eýe bolup bilersiňiz. Onda birnäçe holodilnikler, telewizorlar, kir ýuwujylar, duhowkalar, gaz plitalary, telefonlar we başga-da ençeme gymmat bahaly sowgatlar garaşýar. Esasy baýrak bolsa bir däl, iki däl, üç sany awtoulagdan ybaratdyr.
Bu siziň her biriňiziň utmak mümkinçiligiňizi üç esse artdyrýar. Pursady elden bermäň!