Serdar Berdimuhamedow Eýranda resmi saparda bolar

Serdar Berdimuhamedow Eýranda resmi saparda bolar

15-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrar. Bu barada ýurduň resmi wekilleriniň maglumatlaryna salgylanyp, eýran habar beriş serişdeleri habar ýaýradýar. 

Habarlarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti eýran kärdeşi Seýed Ebrahim Raisiniň çakylygy bilen bu ýurtda iň ýokary döwlet wezipesine girişenden soňra ilkinji gezek saparda bolar.
Ýokary derejeli türkmen wekiliýeti saparyň çäklerinde ikitaraplaýyn gepleşikleriň birnäçesini geçirer. Tähranda iki ýurduň Prezidentleriniň gatnaşmagynda türkmen-eýran gepleşikleri geçiriler. Gepleşikleriň netijeleri boýunça möhüm resminamalar toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.