Ýewropa 2035-nji ýyla çenli içinden ýandyrylýan hereketlendirijili awtoulaglardan ýüz öwrer

Ýewropa 2035-nji ýyla çenli içinden ýandyrylýan hereketlendirijili awtoulaglardan ýüz öwrer

Ýewropanyň mejlisi Ýewropada benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän içinden ýandyrylýan hereketlendirijili (IÝH) täze ulaglary satmagy gadagan etmek baradaky teklibi goldady. IÝH-yň ýatyryljak senesi hem aýdyldy. Şol bir wagtda ulanyşdaky ulaglary sürmäge rugsat berler. Bu rezolýusiýanyň kabul edilmegini goldap 339 deputat ses berdi, 249 sanysy garşy çykdy, 24-si ses bermekden saklandy.

Ýewropanyň mejlisiniň bu karary maslahat beriji häsiýete eýe bolup, hakykatda ol hökmany hasaplanmaýar. Emma şunuň ýaly rezolýusiýalar Ýewropa ýurtlarynyň aglabasynyň häkimiýetleriniň golaý 10-15 ýylyň içinde benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän awtoulaglardan ýüz öwürmäge hyýallanýandyklaryny aňladýar. Sebäbi Ýewropada häzir CO2 galyndylarynyň umumy möçberiniň takmynan 15%-i ýeňil ulaglara we ýeňil söwda ulaglaryna degişlidir.

Köp sanly iri ulag öndürijiler Ýewropa bileleşiginiň häkimiýetleriniň elektroulaglara geçmegi tizleşdirmek bilen bagly isleglerini dürli tarapdan goldaýarlar. Mysal üçin, Ford-yň we Volvo-nyň wekilleri bu çözgüdi eýýäm köpçüligiň öňünde goldadylar, Volkswagen AG-da bolsa 2030-2035-nji ýyllarda adaty IOH-ly awtoulaglary goýbermegi doly bes etmek meýliniň bardygyny birnäçe gezek mälim etdi.