Halk Maslahatynyň Başlygy Lebapdaky köpugurly bazara baryp gördi

Halk Maslahatynyň Başlygy Lebapdaky köpugurly bazara baryp gördi

9-njy iýunda Lebap welaýatyna saparynyň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow azyk önümleriniň görnüşleri, hususan-da, gök we bakja önümleri bilen tanşyp, bazarda önüm bolçulygynyň döredilişi bilen gyzyklandy. Maldarçylyk pudagynyň önümlerine, şol sanda gara mallaryň we towuk etiniň öndürilişine aýratyn gyzyklanma bildirildi.

Tanyşlygyň barşynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow söwda nokatlaryna aýlandy hem-de alyjylar we satyjylar bilen ýurdumyzyň bazarlarynda elýeterli nyrhlardan haryt bolçulygyny üpjün etmek boýunça meseleler barada pikir alyşdy.

Hormatly Arkadagymyz döwletimiziň geljekde-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak, ýokary hilli hem-de ekologik taýdan arassa oba hojalyk önümleriniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin ähli şertleri döretjekdigini aýdyp, oba hojalyk önümlerini öndürijilere we telekeçilere döwlet ähmiýetli bu möhüm işde üstünlikleri arzuw etdi.