Prezidentiň oba hojalyk boýunça geňeşçisi täze wise-premýer bellenildi

Prezidentiň oba hojalyk boýunça geňeşçisi täze wise-premýer bellenildi

Annageldi Ýazmyradow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine bellenildi. Bu baradaky degişli resminama şu gün — 4-nji iýunda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Ýeri gelende bellesek, A.Ýazmyradow häzirki wagta çenli Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesini ýerine ýetirýärdi. Ol Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutany wezipesine girişenden soň, täze döredilen bu wezipäni ilkinji bolup ýerine ýetirip başlapdy.​