Horwatiýa 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýewro geçmäge taýýarlanýar

Horwatiýa 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýewro geçmäge taýýarlanýar

Horwatiýa 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýewrozona goşulmaga taýýar. Bu barada Ýewrokomissiýanyň (ÝK) Brýusselde ýaýradylan hasabatynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“Ýewrokomissiýa Horwatiýanyň 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýewro geçmäge taýýardygy baradaky netijä geldi, şeýlelik bilen ýewrozona agza döwletleriň sany 20-ä ýeter” – diýlip, onda bellenilýär. Hasabatda aýdylyşy ýaly, Horwatiýa ýewro geçmek üçin zerur şertleriň ählisini ýerine ýetirdi.

“Ýewrokomissiýanyň baha bermegini we töleg balansynyň ösüşi hem-de önüm, zähmet we maliýe bazarlarynyň integrasiýasy ýaly ykdysady integrasiýa hem konwergensiýa üçin ähmiýetli bolan goşmaça şertleri göz öňünde tutup, Ýewrokomissiýa Horwatiýa ýewro geçmek üçin şertleri ýerine ýetirýär diýip hasaplaýar” – diýip, ÝK düşündirýär. 

Hasabatda ÝB-niň Geňeşiniň iýul aýynyň birinji ýarymynda Horwatiýanyň ýewrozona goşuljakdygy barada gutarnykly karara geljekdigi düşündirilýär. “Geňeş iýul aýynyň birinji ýarymynda, Ýewropa toparynda we Ýewropa Geňeşinde ara alyp maslahatlaşmalardan soň, şeýle-de Ýewroparlament bilen Ýewropanyň Merkezi banky öz pikirini beýan edeninden soň Horwatiýanyň ýewro geçmegi barada gutarnykly karara geler” – diýip, ÝK belleýär. 

Horwatiýa Ýewropa Bileleşigine 2013-nji ýylyň 1-nji iýulynda goşuldy.